Lastenstijging waterschap beperkt tot 2,5%

NOORD-GRONINGEN - De waterschapsbelasting gaat in de periode van 2016 tot 2019 jaarlijks 2,5 procent omhoog.

Het waterschap Noorderzijlvest voert de komende jaren grote investeringsprojecten uit om de waterveiligheid voor de inwoners te waarborgen. De plannen voor het verbeteren van de waterveiligheid, het beheer van het watersysteem en het zuiveren van het rioolwater staan in de ‘Perspectiefnota 2016-2019’. Dit meerjarenplan staat ter vaststelling op de vergaderagenda van het algemeen bestuur op 1 juli 2015. De komende vier jaar staat het waterschap Noorderzijlvest voor grote investeringen. Voor de veiligheid van de inwoners wordt de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl versterkt. Ook de dijken langs het Eemskanaal, het Noord-Willemskanaal en het Reitdiep worden grondig aangepakt. De dijken worden, op kosten van het ministerie van EZ, ook meteen aardbevingsbestendig gemaakt. Noorderzijlvest werkt daarnaast aan de realisatie van waterbergingsgebieden in het Westerkwartier en het vergroten van de capaciteit van gemalen (onder andere Schaphalsterzijl). Het waterschap werkt ook aan gezond en schoon oppervlaktewater. Hiervoor voeren we de maatregelen van de ‘Kaderrichtlijn Water’ uit. In samenwerking met de landbouwsector worden hiervoor de emissies uit de landbouw teruggedrongen. De komende jaren optimaliseert het schap de verwerking van slib, afkomstig uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde. Noorderzijlvest houdt bij het werk zorgvuldig rekening met maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Het schap beperkt de lastenstijging voor de inwoners door samenwerking met andere partijen aan te gaan. Hij zoekt daarbij naar koppelkansen en financiële bijdragen van anderen bij hetrealiseren van de gestelde doelen. Noorderzijlvest streeft naar een gelijkmatige lastenverdeling over de jaren. De uitvoering van de projecten vindt daarom over een langere periode plaats. Waterveiligheid staat voorop, daarom krijgen dijkverbeteringsprojecten prioriteit. Het meerjarenperspectief laat voor de komende jaren voor de inwoners een tariefstijging zien van gemiddeld 2,5% per jaar. Voor de eigenaren van landbouwgrond ligt dit, met 3% à 5% per jaar, hoger. De tarieven voor de zuivering van rioolwater kunnen de komende jaren naar verwachting op hetzelfde niveau als dat van 2015 blijven.