Scholen Stedum gaan toch fuseren

STEDUM - OBS de Bongerd en CBS de Crangeborg in Stedum gaan per 1 augustus fuseren.

De betrokken partijen  (afvaardiging ouders, afvaardiging teams en het bovenschools management van beide schoolbesturen) zijn het eindelijk eens geworden over de invulling van het fusiedocument. In december werd het fusietraject opnieuw ingezet, nadat het een paar jaar daarvoor was mislukt. Eigenlijk werd de fusie tussen OBS de Bongerd en CBS de Crangeborg gezien als een pilotproect. Het zou de eerste fusie worden tussen een openbare en een christelijke school. In Loppersum zijn hen intussen de scholen van Garrelsweer en Wirdum voorgegaan, met de totstandkoning van de Wirdummerklimmer in Wirdum. De voorgenomen fusie zal, na goedkeuring van de medezeggenschapsraden, ingaan op 1 augustus 2016. Volgende stap in het proces is dat de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier voor 1 mei 2015 een voorgenomen fusiebesluit nemen. Hierna wordt het voorgenomen besluit ter goedkeuring aangeboden aan de beide medezeggenschapsraden. Het definitieve fusiebesluit zal voor de zomervakantie 2015 worden genomen door de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier.