Veiligheidsregio ook bij Raad van State in beroep tegen gaswinning

GRONINGEN - Het bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft ook beroep aangetekend bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State tegen het besluit van de minister van Economische Zaken met betrekking tot gaswinning.

Bij het instellen van beroep spelen de gronden waarop je beroep instelt (het ‘belang’) een belangrijke rol. Anders dan de gemeenten en de provincie kan de veiligheidsregio zich nadrukkelijk beroepen op wetgeving die opdraagt dat de veiligheidsregio zich heel specifiek bezighoudt met ‘het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand’ (Wet veiligheidsregio’s, art. 3 en 25). Omdat Ze een zo duidelijk wettelijk vastgelegd ‘belang’ hebben en van mening zijn dat door het gaswinningsbesluit van de minister dit belang in gevaar komt, hebben ze met name dat belang onderbouwd in hun beroepschrift. Overigens hebben de gezamenlijke overheden (gemeenten, provincie, waterschappen en veiligheidsregio) nadrukkelijk samen opgetrokken in de voorbereiding van de verschillende beroepschriften, waarmee ze kwalitatief ook op een hoger niveau zijn gebracht. Omdat de veiligheidsregio werkzaam is voor alle 23 Groninger gemeenten, zijn over en weer de gemeentelijke beroepschriften en die van de veiligheidsregio met elkaar verbonden door onderlinge verwijzingen. Het ligt dan ook in de lijn van de verwachting dat de Raad van State al deze beroepschriften (en ook die van de provincie en waterschappen) in onderlinge samenhang zal behandelen en beoordelen. Er zijn inmiddels  beroepschriften van provincie Groningen, gemeenten in provincie Groningen, waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Veiligheidsregio Groningen ingediend tegen het Besluit instemming gewijzigd gaswinningsplan Groningenveld van de minister van Economische Zaken.