Fusie schoolverenigingen Ten Boer en Noord-Groningen

Ten Boer - Met het ondertekenen van een notariële akte hebben de bestuurders van VCPO Noord-Groningen en VCBO Ten Boer vanochtend formeel het fusieproces tussen beide schoolverenigingen afgerond.

Als gevolg van deze fusie ontstaat met ingang van 1 januari 2016 één nieuwe Verenging die verder gaat onder de naam VCPO Noord-Groningen. De nieuwe vereniging vormt het bevoegd gezag van 17 christelijke- en samenwerkingsscholen in de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne, Ten Boer en Winsum. De fusie draagt zonder meer bij aan de kwaliteit, continuïteit en de betaalbaarheid van het basisonderwijs in de regio Noord-Groningen. Zij markeert echter ook een belangrijk moment in de historie: na ruim 130 jaar komt er een einde aan het zelfstandig bestuur van de christelijke basisscholen in Ten Boer. De fusie tussen beide schoolbesturen is het resultaat van een zorgvuldig proces waarbij zowel de besturen, de medewerkers, de medezeggenschapsorganen als de leden van de beide verengingen zijn betrokken. Na afronding van de interne besluitvorming en met het verkrijgen van positieve adviezen van de betrokken colleges van burgemeester en ethouders, kon de voorgenomen fusie in het kader van de Wet fusietoets, voor toetsing voorgelegd worden aan de minister van onderwijs. Nu de minister haar goedkeuring aan deze fusie heeft verleend is de weg vrij om de fusie ook daadwerkelijk met ingang van 1 januari 2016 te effectueren. Met het op laten gaan van twee besturen voor christelijk basisonderwijs in één nieuw organisatie beogen de besturen de kwaliteit en continuiteit van christelijke- en samenwerkingsscholen naar de toekomst toe beter te kunnen borgen in een regio waar spake is van sterke leerlingenkrimp. De fusie draagt bovendien bij aan verdere versterking en professionalisering van het bestuur en de organisatie. Aanwezige kennis, kunde en specialisme kan nu eenvoudiger met elkaar gedeeld worden en ingezet ten behoeve van alle scholen van het nieuwe bestuur. De nieuwe schaalgrootte biedt betere mogelijkheden tot het behoud van werkgelegenheid en moet leiden tot efficiencyvoordelen. De besturenfusie heeft geen nadelige gevolgen voor leerlingen, ouders of medewerkers.