Nieuwe school RENN 4 krijgt schil met tijdelijke schoolgebouwen

APPINGEDAM - De plannen voor de bouw van een nieuw regionaal kindcentrum voor kinderen met een beperking (RENN4) zijn goedgekeurd door de Damster gemeenteraad.

Het wordt een duurzaam, gasloos, bijna energieneutraal (BENG) gebouw aan de Olingermeeden, tegenover de Olingertil. Het gebouw krijgt een tijdelijke extra schil om huisvesting te bieden aan de Integrale Kindcentra Olingertil en OPwierde, gedurende de versterking van die gebouwen.

Zodra de IKC’s aardbevingsbestendig zijn gemaakt, wordt deze schil verwijderd, waarna het regionale kindcentrum overblijft en RENN4 erin kan trekken.

Het regionale kindcentrum gaat onderdak bieden aan de ongeveer 180 leerlingen van onder andere de Delta en de Bladergroenschool, die onder het bestuur van RENN4 vallen. Er is een unieke samenwerking tot stand gebracht met Berjarijke (Cosis), een instelling voor dagopvang van kinderen met een beperking. Er is ruimte om vanuit Berjarijke zo’n 16 kinderen te laten instromen in het RENN4 onderwijs. Daarnaast wordt in het nieuwe centrum rekening gehouden met twee lokalen met specifieke faciliteiten voor het onderbrengen van 16 kinderen met een –chronische- medische problematiek (de zogenaamde cluster 3 leerlingen). Op dit moment is er geen opvang voor dergelijke kinderen in de regio. Zij reizen nu nog dagelijks naar bijvoorbeeld de stad Groningen.

Doordat voor de nieuwbouw een locatie gekozen is vlakbij IKC Olingertil ontstaat er een gebied waarin het primair onderwijs op loopafstand uitwisselingsmogelijkheden heeft tussen regulier en speciaal onderwijs.

De nieuwbouwplannen bieden tevens de mogelijkheid om de huidige, soms onveilige, verkeerssituatie in de omgeving van IKC Olingertil aan te pakken. Er is nu sprake van een verkeersproblematiek waarbij op enkele piekmomenten op de dag, het doorgaande verkeer uit de wijk en het haal- en breng verkeer van IKC Olingertil leidt tot onwenselijke verkeer- en parkeerdruk en ook tot onveilige situaties. In overleg met betrokken en omwonenden is de verkeerssituatie geanalyseerd en is een opzet gemaakt voor een nieuw verkeersmodel in de wijk. De opzet van het nieuwe verkeersmodel is dat de twee stromen (doorgaand verkeer en halen – en brengen) uit elkaar worden gehaald, waardoor de situatie vloeiender en veiliger wordt. Door de inrichting als schoolerf ontstaat er een ruim middengebied zonder autoverkeer, waar straks ieder kind vanuit een auto zonder oversteken zijn school kan bereiken.

De investeringen voor het hele project worden bekostigd door de gemeente en door de NAM, die ongeveer de helft van de benodigde 10 miljoen euro bijdraagt. Die investering is nodig voor de bouw van het nieuwe RENN4 en de sloop van het huidige gebouw.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het verstrekken van een krediet van €150.000 per jaar voor de komende 40 jaar om de exploitatiekosten te financieren.

In het najaar van 2019 starten de werkzaamheden voor de nieuwbouw en de herstructurering van het gebied rond de Olingermeeden, zodat de tijdelijke huisvesting op tijd klaar is voor de versterking van de IKC’s. Daarna zullen om de beurt de twee IKC’s erin trekken, uiterlijk eind 2021 gevolgd door de RENN4-school, die dan dit nieuwe regionale kindcentrum kan gaan gebruiken.

Tijdens de bouwperiode wordt gezorgd voor een veilige schoolroute voor de kinderen vanuit zowel Oling als Opwierde. Met name de (fiets)oversteek bij de Woldweg krijgt de aandacht. Dit gebeurt in nauw overleg met Veilig Verkeer Nederland en alle betrokkenen vanuit de scholen (MR, directie en ouders).