René Paas begint op 18 april als cdK

Groningen - René Paas start OP 18 april met zijn werkzaamheden als commissaris van de Koning (cdK) voor de provincie Groningen.

Paas werd op 2 februari  door Provinciale Staten van Groningen aanbevolen als nieuwe cdK bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Op 12 februari is hij benoemd voor een periode van 6 jaar, als opvolger van Max van den Berg op, die per 1 april 2016 afscheid neemt. Op woensdag 20 april vindt om 9.30 uur een bijzondere Statenvergadering plaats waarin de Staten René Paas als cdK welkom heten en de voorzittershamer symbolisch wordt overhandigd. De nieuwe cdK zal dezelfde dag om 14.00 uur de voorzittershamer voor het eerst in handen nemen tijdens de reguliere Statenvergadering. Zowel de bijzondere als de reguliere Statenvergadering op 20 april zijn live te volgen via: www.provinciegroningen.nl. Omdat Max van den Berg per 1 april afscheid neemt en René Paas op 18 april start worden de taken van de cdK in deze periode waargenomen. Romke Visser (vice voorzitter van Provinciale Staten) zal in genoemde periode waarnemen als voorzitter van Provinciale Staten en Henk Staghouwer (gedeputeerde) zal optreden als loco cdKen voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten.