Tijdelijke school voor leerlingen brede scholen Appingedam

Appingedam - De nog geen twee jaar in gebruik zijnde brede scholen in Appingedam worden versterkt om aardbevingen beter aan te kunnen. De leerlingen worden een jaar ondergebracht in een tijdelijke school.

De komende 3-5 jaar worden alle scholen in de gemeente Appingedam verder aardbevingsbestendig gemaakt. De gemeente, de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hebben daarover in principe overeenstemming bereikt. Deze week presenteren zij hun plan. De belangrijkste onderdelen daaruit zijn dat de beide kindcentra bouwkundig worden versterkt. Ook de scholen voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs moeten versterkt worden. Nader onderzoek zal uitwijzen of hiervoor betere alternatieven zijn te bedenken. Tijdens de versterking kunnen de kinderen waarschijnlijk niet in hun school blijven. Hiervoor wordt dan een tijdelijke school ingericht. Het nu gepresenteerde programmaplan volgt op de bekendmaking eind 2015 over de toestand van de scholen. Toen is in kaart gebracht welke ingrepen noodzakelijk waren om de huidige gebouwen aardbevingsbestendig te maken. Ook zijn toen al direct maatregelen genomen om mogelijk onveilige situaties op te lossen. De plannen die nu gepresenteerd worden beschrijven hoe de scholen ook bestendig gemaakt kunnen worden tegen mogelijk veel zwaardere aardbevingen in de toekomst. De partijen stellen voor om niet alleen de scholen te versterken, maar direct ook extra aandacht te besteden aan duurzaamheid, energiezuinigheid en het onderwijskundig gebruik. In 2014 zijn 2 nieuwe kindcentra opgeleverd en in gebruik genomen. Beide gebouwen zullen bouwkundig worden versterkt. Voor beide kindcentra wordt tijdelijke huisvesting ingericht voor circa 1 schooljaar. SBO De Delta/De Bladergroenschool moeten bouwkundig versterkt worden. Er wordt nog onderzocht of gekozen kan worden voor een alternatief, bijvoorbeeld nieuwbouw of gebruikmaking van leegkomende bestaande gebouwen die dan bouwkundig worden versterkt. De 3 VO/MBO-scholen moeten bouwkundig worden versterkt. Het voornemen is om in de komende periode eerst te onderzoeken of de bestaande onderwijshuisvesting in samenwerking met de gemeente Delfzijl vernieuwd kan worden. De kosten voor het aardbevingsbestendig maken van de scholen, evenals voor het inrichten van de tijdelijke school als dat nodig is, worden gedragen door de NAM. Niet alle kosten kunnen gedekt worden uit de bijdrage van de NAM. Met name het geld dat nodig is om de scholen duurzaam, energiezuinig en ook verder volledig toekomstbestendig te maken is nog niet toegezegd. De Nationaal Coördinator Groningen is over de vergoeding van deze kosten in gesprek met de regering. In de komende maanden gaan de gemeente, het bestuur van de kinderopvang en peuterspeelzalen en de schoolbesturen over de plannen in gesprek met hun achterban. In alle 9 aardbevingsgemeenten is eenzelfde inspectie van alle scholen uitgevoerd. En in alle gemeenten wordt gewerkt aan plannen om de inrichting van de onderwijslocaties en locaties voor kinderopvang voor de toekomst het best te organiseren. Elke gemeente maakt hiervoor in de komende periode haar programmaplannen bekend.