Gemeente Delfzijl ruim miljoen in de plus in 2015

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl sluit het boekjaar 2015 af met een voordelig resultaat van ruim één miljoen euro.

Wethouder Jan Menninga toont zich tevreden met dit positieve resultaat, zeker omdat dit voor de komende jaren niet vanzelfsprekend is. Het college stelt de gemeenteraad voor om het resultaat bijna in zijn geheel toe te voegen aan de algemene reserves. Dit is nodig om eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen. Met het aanbieden van de jaarstukken van het begrotingsjaar 2015 rond de gemeente een bewogen jaar af. Een jaar waarin veel veranderingen in gang zijn gezet of afgerond. Het jaar 2015 wordt vooral gekenmerkt door zichtbare resultaten. Meest in het oog springend binnen het integraal investeringsprogramma is de herinrichting van het centrum. De woningbouw staat uiteraard centraal in de aanpak van de krimp. Zo is de planvorming voor de sloop van de flats aan de Finsestraat en aan het Vennenplein versneld afgerond en vindt er nieuwbouw in Delfzijl Noord plaats. Daarnaast zijn er onder andere goede resultaten geboekt in de voorbereidingen voor het verbeteren van de sportaccommodaties en de basisscholen. In 2015 heeft de Nationaal Coördinator Groningen het meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen' ontwikkeld. De gemeente Delfzijl ziet de kans op win-win situaties. Acties vanuit het meerjarenprogramma worden straks gerealiseerd in combinatie met de realisatie van acties voor de herstructurering die nodig is vanwege een krimpend aantal inwoners. Na een voorbereiding van enkele jaren is Marconi Buitendijks van start gegaan. Het plan omvat onder andere het verleggen van de huidige zeedijk, de aanleg van een vergroot strand en een goede loop- en fietsverbinding met het stadscentrum. Samen met het Muzeeaquarium bereidt het college van de gemeente een 'upgrade' voor van deze unieke voorziening. Zodat het een grote trekpleister Voor Delfzijl gaat worden. De werkwijzen voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie zijn zodanig aangepast dat de gemeente in staat is gebleken om op een adequate en verantwoorde wijze te regelen dat de zorg toegankelijker wordt. Zoals uit een eerste klanttevredenheidsonderzoek onder Wmo-cliënten, bleek, is de gemeente er in het afgelopen jaar in geslaagd om ondanks grote bezuinigingen, te regelen dat er tevredenheid is bij de inwoners. De gemeente heeft in 2015 helaas ook te maken gehad met enkele minder positieve ontwikkelingen. De belangrijkste daarvan zijn de vorig jaar aangekondigde verhuizing van het ziekenhuis en het faillissement van de thuiszorginstelling TSN. Ook teleurstellend was het proces van herindeling. In 2015 is het niet gelukt om een constructieve en gedragen oplossing te vinden voor de gemeentelijke herindeling in Noord Groningen. Het college van de gemeente hoopt over enkele maanden positievere berichten te kunnen melden.