Over 4 jaar moet 40% uit de bijstand participeren

DELFZIJL - Het sociaal domein is volop in beweging. De Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning zijn ingevoerd. Een belangrijk onderdeel voor de gemeente Delfzijl vormt de inzet voor meer werkgelegenheid.

Volgens wethouder Sociale Zaken Meindert Joostens is er de afgelopen tijd veel gebeurd en is het sociaal domein ook nu nog volop in beweging. “In 2015 hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de zorg gekregen van de Rijksoverheid. De taken van de WMO zijn uitgebreid met de begeleiding van mensen met lichamelijkE en geestelijke klachten. Daarnaast zijn er ook jongeren die extra aandacht nodig hebben. Het afgelopen jaar was dan ook een jaar van transitie. Het opgang brengen van een andere gedachtengang over het participeren in de samenleving en de invulling van de zorg. Het gaat nu anders gebeuren en er wordt meer van de inwoners gevraagd. Om deze omslag goed te kunnen sturen zijn er keukentafelgesprekken gevoerd en zijn er aanbestedingen gedaan. De transitie hebben we nu achter de rug, maar dat betekent nog niet dat we er nu zijn. Het komt nu aan op de uitvoering.”

De omslag in het denken is nergens in het land vanzelf gegaan en ook in Delfzijl heeft de transitie van het sociaal domein de nodige opstartproblemen gehad. “Je moet niet vergeten dat de begeleiding in de WMO en de zorgtaak in de Jeugdwet nieuw voor ons was,” benadrukt Joostens. “We hebben de verantwoordelijkheid gekregen en moesten het vanaf dat moment gaan doen. Dat was pittig. Er zal ongetwijfeld een keer wat fout zijn gegaan, maar er is ook heel veel goed gegaan. Voor mij is het belangrijk dat niemand door de verandering in de problemen komt. Dat geldt voor zowel voor de zorgvrager als voor de mantelzorger.”

Voor de uitvoering van de nieuwe taken die de gemeente heeft gekregen, zijn er 24 projecten van start gegaan om de uitvoering van de nieuwe wetten verder vorm te geven. “De uitgangspunten zijn maatwerk, participatie en meer voorzieningen aan de voorkant. Daarbij is het van belang dat er een vangnet is. Dat vangnet zal vooral komen vanuit de organisaties, de zorg, vrijwilligers en de gemeente. De zorg wordt veel meer op de persoon afgestemd. Mensen willen langer zelfstandig blijven wonen. Dat betekent dat er ook vanuit de zorg een andere aanpak wordt gevraagd. Huisartsen en welzijnsorganisaties zijn zich hier heel bewust van. Zorg moet minder op zichzelf staan. Als gemeente willen we dan ook samenwerken met de eerstelijnszorg om op deze manier welzijn, volwassenenzorg en jeugdzorg aan het pakket toe te voegen. We sluiten ons dan ook aan bij de initiatieven van de pas opgerichte stichting GOEDZO om de zorg anders vorm te geven. De gemeente wordt de toegang naar de eerstelijnszorg. We worden een soort nuldelijnszorg instantie.”

Om de taken uit te kunnen voeren, wordt van de gemeente Delfzijl verwacht dat zij maatwerk levert. “Dat betekent dat we constant de verbinding zoeken. De eerste stap is om de toegang van de burger naar de sociale voorzieningen eenvoudiger te maken. We willen toe naar één loket waar onder meer het CJG, ISD en het WMO-loket samenwerken. We zetten een systeem op waar burgers terecht kunnen.”

Om dit te realiseren staat de gemeente Delfzijl voor een grote uitdaging. “Er gaat ruim 20 miljoen euro om in het sociaal domein. Dat is een derde van de gemeentebegroting. Momenteel zijn er rond de 900 inwoners die een beroep doen op de bijstand en ook hebben we nog te maken de jeugdproblematiek waar we nu voor verantwoordelijk zijn. Dat zijn enorme opgaven. Het budget dat we hiervoor van de Rijksoverheid krijgen wordt er niet groter op. Stilzitten is dan ook geen optie. Anders heb je al snel een miljoenentekort. Daarom is participatie ook zo belangrijk. Ik wil dat van de 900 mensen die nu een beroep doen op de bijstand over vier jaar 40% aan het participeren is in de maatschappij. De inzet is een baan, maar als dat niet lukt dan kan het ook door middel van vrijwilligerswerk. Dat is geen eenvoudige opgave. Ik zet mij er samen met de omliggende gemeenten voor in om meer werkgelegenheid naar deze regio te halen. Dat doen we samen met onder meer de provincie Groningen en de Economic Board. We richten ons daarbij niet alleen maar op grote werkgevers, maar ook op kleine bedrijven. We stimuleren ook dat mensen zelf een bedrijf beginnen. Om de werkgelegenheid te bevorderen kijken we bijvoorbeeld ook of de gebouwen van de gemeente versterkt moeten worden. Dat levert namelijk werk op. We zoeken bij de aanbestedingen de grens om ervoor te zorgen dat de opdrachten zoveel mogelijk binnen de regio gegund worden. Ik kan mij er niet bij neerleggen dat er mensen zonder werk zitten. Ik wil dat Delfzijl een plaats is waar het goed wonen is en daar hoort werkgelegenheid bij. Maar ook goede sportaccommodaties en scholen. Ik vind dat de doelen in de zorg en de participatiewet gehaald moeten worden. Helaas kan ik geen garantie geven dat alle projecten zullen slagen.”

door Mark Giesolf