Provincie Groningen brengt winkel- en koopgedrag in kaart

Winschoten - De Provincie Groningen voert binnenkort een onderzoek uit naar het winkel- en koopgedrag in stad en provincie. Zo krijgt de provincie meer inzicht in de koopstromen tussen de kernen.

De Provincie zegt op deze wijze beter in staat te zijn om de gemeenten te ondersteunen bij de huidige problematiek op het gebied van de detailhandel. In de Provinciale Omgevingsvisie worden gemeenten gevraagd om (regionale) detailhandeisvisies op te stellen. De gegevens uit het koopstromenonderzoek worden aan de gemeenten beschikbaar gesteld, zodat deze gebruikt kunnen worden bij het opstelien van de detailhandelsvisies. Inzicht Voor de provincie Groningen is het verkrijgen van inzicht in de detailhandelsstructuur van de grotere kernen in de provincie van groot belang. Zeker, nu sprake is van zeer dynamische ontwikkelingen in de detailhandelssector en daarnaast in delen van de provincie ook sprake is van krimp. Kennis van de bestaande situatie is, zowel kwantitatief als kwalitatief, onontbeerlijk. De verwachting is dat er de komende jaren een forse slag gemaakt moet worden om uiteindelijk te kunnen komen tot aantrekkelijke, compacte winkelgebieden voor ondernemer en consument in diverse gevailen zal het toekomstige voorzieningenniveau van kernen zich gaan wijzigen ot kan zelfs sprake zijn van een aantasting van de leefbaarheid. Tot het eind van het jaar zullen bijna 10.000 enquêtes uitgevoerd worden in de verschillende winkelgebieden. Dit onderzoek wordt uitgevoerddoor Broekhuis Rijs Advisering, waarbij zij ondersteund worden door studenten. Naast de informatie uit de enquêtes wordt ook gebruik gemaakt van koopstroomgegevens van de diverse Rabobankkantoren in de provincie. Voor dit onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld, die bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie en van een aantal gemeenten.