Twee alternatieven verdubbeling N33 meegewogen

APPINGEDAM - Rijkswaterstaat en provincie Groningen hebben een aantal alternatieven ontvangen voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Twee daarvan worden verder bestudeerd.

In de periode van 21 april tot en met 2 juni zijn er 41 zienswijzen ingediend op de Kennisgeving en de Nota Reikwijdte en Detailniveau. Vandaag hebben de insprekers de zogenoemde Nota van Antwoord ontvangen. Hierinstaat beschreven hoe wordt omgegaan met de binnengekomen zienswijzen bij het opstellen van de Verkenning, het milieueffectrapport en het daarna op te stellen ontwerp-tracébesluit. In de zienswijzen zijn dus diverse alternatieven aangedragen. Zo heeft de werkgroep ‘N33 dubbelveilig’ een alternatief wegontwerp ingediend waarbij de verdubbeling van de N33 op een geheel nieuw tracé wordt verlegd naar de oostzijde van Tjuchem. Anderen stelden een aquaduct in het Eemskanaal en in het Afwateringskanaal voor. Alle ideeën zijn zorgvuldig bekeken en beantwoord. Er worden twee extra alternatieven uit de Voorverkenning meegenomen in de verdere studie. Het betreft hier alternatief D, waarbij alleen het gedeelte van Zuidbroek tot Siddeburen wordt verdubbeld en alternatief G,waarbij op het totale traject afwisselend twee rijstroken beschikbaar zijn om in te halen. Deze alternatieven worden vooral vanuit de milieueffecten nader onder de loep genomen. Veel insprekers gaven aan te willen meedenken over de plannen. De omgeving wordt actief betrokken bij de planvorming middels klankbordgroepen en werksessies waarin ontwerpkeuzes worden voorgelegd. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd over de opbrengst van de consultatierondes en de resultaten van de onderzoeken. Hierna wordt het voorkeursalternatief vastgesteld. Vervolgens wordt het ontwerp-tracébesluit opgesteld waarop inspraak mogelijk is. Daarna wordt het tracébesluit opgesteld. Met de verdubbeling van de N33 wordt de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid verbeterd. En wordt een impuls gegeven aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van Noord-Oost Groningen.