Financiën Appingedam op orde

APPINGEDAM - Inclusief een sluitende begroting 2017 en meerjarenbegroting staat de gemeente Appingedam er financieel weer wat rooskleuriger voor.

De ambitie om een leefbare en sociale stad te zijn blijft leidraad. „Ik ben daar bijzonder tevreden over" zegt wethouder Annalies Usmany. „Door Rijksbezuinigingen zijn we de afgelopen jaren zwaar getroffen. Door behoedzaam financieel beleid en doordat we voor de komende jaren meer geld ontvangen vanuit het Rijk hebben we nu financiële stabiliteit.” De gemeente houdt haar ambitie vast en laat de woonlasten voor de burgers op gelijke hoogte. De Onroerende Zaakbelastingen stijgen met 1 %. De afvalstoffenheffing daalt met € 4,- en de rioolheffing stijgt met € 8,-. Deze drie maken dat de woonlasten gemiddeld licht stijgen voor de burgers. Het college blijft samen met de ondernemers inzetten op versterking en compacter maken van het winkelcentrum, het herbestemmen van vrijkomend vastgoed en het kwalitatief versterken van de panden. Er zal in 2017 invulling worden gegeven aan de inrichting van het Cleveringaplein. Het voormalige postkantoor krijgt een andere bestemming en het voormalig pand van de HEMA is inmiddels gesloopt om als parkeerterrein te worden ingericht voor het centrum. Voor het sociale domein is een aantal belangrijke aspecten opgenomen in de begroting. In 2016 is in het gezondheidscentrum Overdiep de Damster Zorgbalie geopend. "Dit loket vormt in samenwerking met de Eerste lijnszorg Appingedam (EZA) de toegang tot het sociaal domein. In 2017 zullen we dit verder door ontwikkelen", aldus Usmany. Ook is binnen het sociale domein extra geld vrijgemaakt voor de nulde-lijnszorg. Er zijn een aantal voorzieningen ontwikkeld, zoals de mantelzorgondersteuning, het DAL ontmoetingshuis, KANS 050, het armoedebeleid en het preventieprogramma jeugd 2016-2020. De herstructurering van Opwierde-Zuid zal worden gestart en gecombineerd met projectmatige versterking van woningen in het kader van de bevingsproblematiek. Het terrein van de Eendracht is inmiddels toegankelijk gemaakt en de stadstuinen zijn gerealiseerd. In het voormalig kantoorpand op De Eendracht is nu het versterkingspunt van de NCG gehuisvest. In 2017 zal de tweede fase van de sanering van de Eendracht plaatsvinden en zal ten aanzien van de vijvers met omwonenden een aanpak worden gehanteerd. In het komend jaar zal de walbeschoeiing aan de Solwerderstraat-Oost worden vervangen. Ook zullen enkele wegen worden gerehabilitateerd zoals Bolwerk en de Stadsweg. Participatie is en blijft ook een van de speerpunten uit het collegeprogramma voor 2017. Zo zal er in 2017 een vervolg aan de burgertop worden gegeven. Doel is te achterhalen hoe de Damsters zelf denken over burgerkracht en de manier waarop ze na een herindeling willen worden betrokken bij een gemeentebestuur op afstand en zeggenschap over hun eigen leefomgeving willen houden. Tijdens de burgertop zijn er enkele thema's geselecteerd waar de burgers mee aan de slag gaan de komende periode. De gemeenteraad van Appingedam zal in zijn vergadering van 10 november de begroting 2017 behandelen.