Nieuw Ivak kleine stichting met zelfstandige docenten

DELFZIJL - Na een roerige periode presenteert het bestuur van Ivak de Cultuurfabriek het ondernemingsplan van het nieuwe, verzelfstandigde Ivak. Ook de docenten zijn zelfstandigen geworden.

In 2015 is gestart met de transformatie naar een zelfstandige organisatie die zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van de klanten van het Ivak, het personeel en de drie gemeenten waar Ivak actief is. Het nieuwe Ivak zet in op brede cultuurparticipatie via het onderwijs en is een cultuurbedrijf geworden. De nieuwe stichting Ivak coördineert de cultuureducatie in het onderwijs en faciliteert de docenten die als zelfstandige het cultuuronderwijs blijven verzorgen. De stichting voert zelf geen educatie- en amateurkunst-taken uit. De stichting genereert middelen ten behoeve van de cultuureducatie en amateurkunst in de DAL-regio. Het gaat dan onder andere om gemeentelijke en andere subsidies, fondsen en inkomsten uit de markt. Bestuursvoorzitter Hans Ronde licht toe: „Dit plan biedt een goed perspectief voor de toekomst. Er is nu continuïteit en versterking mogelijk voor cultuureducatie en amateurkunst in de DAL-regio.” Het nieuwe Ivak is een stichting met overwegend faciliterende taken. Hierin kan voor de consulenten en de coördinerende en ondersteunende functies toch een beperkt aantal dienstverbanden worden gecreëerd. Het nieuwe Ivak neemt geen docenten in dienst. Voor docenten die niet als zelfstandige door kunnen of willen, wordt een oplossing gezocht via een Van-Werk-Naar-Werk-traject. Het nieuwe Ivak is een nieuw cultuurbedrijf waarmee de gemeenten versnippering willen tegengaan en de krachten bundelen om ook voor de langere termijn een levendige culturele dynamiek te stimuleren en ondersteunen. Het oude Ivak is een gemeenschappelijke regeling van drie gemeenten. Deze regeling moet worden opgeheven. De gemeenteraden moeten nog met deze liquidatie instemmen. Een verzoek tot liquidatie wordt voorgelegd aan de drie gemeenteraden. Om tot liquidatie te kunnen overgaan was het nodig alle rechten en plichten vanuit lopende contracten, activa en passiva en personeel in kaart te hebben. Dit bleek complexer dan gedacht, mede omdat het bestuur van het Ivak zorgvuldig te werk wilde gaan.