Herindeling Groningen, Haren en Ten Boer stap dichterbij

TEN BOER - De rechter heeft vandaag (vrijdag 2 december) de vordering afgewezen tegen de provincie Groningen over de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

In het kort geding van het Burgercomité Haren en 25 inwoners van de gemeente Haren heeft de rechter aangegeven zich niet in het wetgevingsproces te kunnen mengen.Daaruit volgt dat het aan de wetgever is om te bepalen of de provincie zorgvuldig heeft gehandeld. Dit betekent dat het lopende proces van de herindeling door kan gaan. Na vaststelling van het herindelingsadvies door Provinciale Staten op 1 februari 2017 wordt het definitieve besluit tot herindeling genomen door achtereenvolgens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Ministerraad, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De eisers in het kort geding vinden onder andere dat de provincie in strijd heeft gehandeld met haar eigen beleid, Rijksbeleid en eerdere toezeggingen en gewekte verwachtingen, omdat de herindeling eenzijdig is opgelegd, en niet ‘van onderop’ in gang is gezet. Ook zijn zij van mening dat de noodzaak van de herindeling niet voldoende is aangetoond. Verder noemen zij het inschakelen van Marga Kool als verbindingspersoon voor Haren onrechtmatig. De provincie gaf in haar reactie aan inderdaad de voorkeur te hebben voor herindeling van onderop. Dit betekent echter niet dat de provincie niet zou kunnen ingrijpen, als dit met het oog op een bestuurskrachtige toekomst van een gemeente noodzakelijk is. In het geval van Haren heeft de provincie dit gedaan, omdat er grote zorgen zijn over de bestuurskracht en financiële robuustheid van een zelfstandige gemeente Haren in regionaal perspectief. Dit voortschrijdend inzicht ontstond mede op basis van meerdere, kritische onafhankelijke rapporten. Verder speelde mee dat de gemeente Haren niet uit eigen beweging met de twee andere gemeenten in gesprek wilde gaan, om naast zelfstandigheid ook de mogelijkheid van samenvoeging te verkennen, om de geconstateerde feiten en bevindingen adequaat op te lossen. Tot slot waren de ontwikkelingen in de regio bij dit besluit van belang, omdat er voor Haren geen mogelijkheden meer overblijven om met andere gemeenten her in te delen. De uitspraak bevestigt dat niet de rechter maar de wetgever beoordeelt of de herindeling door gaat of niet. Het proces van herindeling is namelijk geregeld in de Wet arhi (Wet algemene regels herindeling). Hierin is onder andere vastgelegd dat de provincie het initiatief kan nemen. Nadat Provinciale Staten het herindelingsadvies hebben vastgesteld (voorzien op 1 februari 2017) wordt dit aangeboden aan de Minister van BZK. Op basis van verschillende criteria, waaronder draagvlak, bepaalt de Minister of hij een wetsvoorstel zal voorleggen aan de Tweede Kamer.