Prestatieafspraken wonen gemeente Delfzijl

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben samen prestatieafspraken gemaakt over wonen in de gemeente Delfzijl.

De prestatieafspraken zijn erop gericht inwoners goed, veilig en betaalbaar te laten wonen in de gemeente. Vandaag (vrijdag 9 december) ondertekenden de gemeente Delfzijl, de woningcorporaties (Acantus, Woonstichting Groninger Huis en Woongroep Marenland) en de huurdersorganisaties (Bewonersplatform Delfzijl, Huurdersadviesgroep Groninger Huis en Huurdersvereniging De Maren) het document 'Prestatieafspraken 2017-202'.

Voor de uitvoering van de nieuwe Woningwet, die vanaf 1 juli 2015 geldt, moeten woningcorporaties en huurdersorganisaties met gemeenten waar een woonvisie geldt, prestatieafspraken maken.

Woningcorporaties hebben de maatschappelijke taak om te zorgen dat mensen met een laag inkomen goed, veilig en betaalbaar kunnen wonen. „De betrokken partijen hebben op basis van gelijkwaardigheid prestatieafspraken gemaakt over de lokale woonopgaven,” zegt wethouder IJzebrand Rijzebol. „Het komende jaar worden de prestatieafspraken uitgevoerd. Het belang van samenwerken staat hierbij voorop.

De prestatieafspraken richten zich op de speerpunten van de nota wonen „Focus op Kwaliteit. Deze nota is op 18 december 2014 door de gemeenteraad van Delfzijl vastgesteld. Daarin kiest de gemeente voor duurzame, levensloopbestendige en betaalbare woningen. De gemeente wil flexibel kunnen inspelen op de markt en woonwensen van haar inwoners.

De belangrijkste thema's op hoofdlijnen zijn: betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, realiseren van een energiezuinige huurvoorraad, huisvesten van starters, wonen met zorg en ouderenhuisvesting, samenwerken in de aanpak van de particuliere woningvoorraad, aanpak aardbevingsproblematiek/versterkingsopgave, leefbaarheid/gebiedsgerichte aanpak, monitoring en diverse financiële en organisatorische aspecten.

De notitie is te vinden op www.delfzijl.nl.