Bewoners tevreden over versterkte huurhuizen

Delfzijl - Uit de evaluatie van de eerste 175 versterkte en verduurzaamde woningen blijkt dat bewoners tevreden zijn over het eindresultaat.

Uit de interviews, die als onderdeel van de evaluatie zijn afgenomen onder betrokken bewoners, blijkt dat zij gemiddeld een cijfer 7,3 geven voor de aanpak van hun woning. De bewoners zijn vooral tevreden over het eindresultaat en de opstelling en werkwijze van de aannemers. Minder tevreden zijn ze over de langere tijdsduur van de werkzaamheden, de afhandeling van de restpunten en de beheersing van de nieuwe techniek die het binnenklimaat bepaalt. In oktober 2015 sloten NAM en acht woningcorporaties een samenwerkingsovereenkomst voor de pilot ‘Bouwkundig versterken en verduurzamen van corporatiewoningen’. Centrum Veilig Wonen verzorgt de coördinatie van de ontwikkeling en uitvoering van deze opgave. Naast verbeterpunten op deelgebieden adviseert het evaluatieteam om te onderzoeken of er onderscheid gemaakt kan worden tussen een spoedeisende aanpak en een meer gebiedsgerichte aanpak. In de afgelopen periode heeft een evaluatieteam, onder leiding van Ab Meijerman als onafhankelijk voorzitter, in opdracht van de woningcorporaties en NAM een evaluatie uitgevoerd van het eerste deel van de pilot. Vrijdagzijn de resultaten door het evaluatieteam gepresenteerd aan de betrokken partijen. „De evaluatie laat zien dat er sprake is van een bijzondere context waarin de eerste fase van de pilot heeft plaatsgevonden,” vertelt Ab Meijerman. „Het ging om een technisch complexe versterkingsopgave waarmee nog niemand ervaring had. Aan de opgave werd bovendien de verduurzamingsdoelstelling Nul op de Meter gekoppeld en dit alles moest onder tijdsdruk en met tussentijds wijzigende technische normen en omgevingsfactoren worden uitgevoerd. In dat licht bezien hebben de bij het proces betrokken partijen een hele bijzondere prestatie neergezet.” Rinze Kramer, voorzitter van de stuurgroep, voegt daaraan toe: “Bewondering en waardering moeten daarbij niet in de laatste plaats uitgaan naar de bewoners, aangezien de impact voor hen wel het grootst is geweest.” De evaluatieresultaten laten zien dat de kosten voor de uitvoering van de opgave beduidend hoger zijn uitgevallen dan van tevoren geraamd. De verschillen hebben met name betrekking op het toepassen van meer staal in de woningen, het plaatsen van grotere bergingen, afwijkende funderingen, het sociaal pakket ten bate van bewoners, de meerkosten voor het Nul op de Meter-concept en de aanvullende eisen van Welstand. Dit zijn allemaal aspecten die in de voorbereiding op het vervolg worden meegenomen. Ook blijkt uit de evaluatie dat een aantal gemeenten in de toekomst eerder in het traject aangehaakt willen worden. Vanuit diverse betrokken partijen wordt gepleit om de versterkingsopgave van de corporatiewoningen te plaatsen in een breder demografisch en economisch perspectief van de regio en de herstructureringsopgaven die daaruit voortvloeien. „Het evaluatieteam stelt daarom voor om te onderzoeken of het mogelijk is een onderscheid te maken tussen een spoedeisende aanpak en een meer gebiedsgerichte aanpak,” aldus Meijerman.