Convenant gemeente Delfzijl met SWD

DELFZIJL -  Wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl en voorzitter Fred Kappelhof van het bestuur van de Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) hebben donderdag een convenant ondertekend.

Gemaakte afspraken zijn erin bevestigd en verder bevat het de gezamenlijke opgaven waar de partijen voor staan. Op basis van het convenant verleent de gemeente een aantal subsidies. De looptijd van het convenant is drie jaar. Het convenant wordt mede ondertekend door vertegenwoordigers van de afdeling Samenleving van de gemeenten, het Wmo loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wethouder Meindert Joostens: „De gemeente streeft naar meer ruimte voor inwoners om hun eigen leven vorm te geven. We willen met minder middelen meer bereiken. De eigen kracht van onze inwoners is daarvoor ongelooflijk belangrijk. De SWD helpt ons bij het bereiken van onze doelen.” De gemeente zet onder andere in op meer participatie van mensen die kunnen werken, meer inzet van vrijwilligers, meer maatwerk bij ondersteuning van inwoners en meer voorzieningen om inwoners langer zelfstandig te laten functioneren. De SWD zet onder andere in op maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk en opbouwwerk in wijken en dorpen, jongerenwerk, integratie en inburgering, mantelzorgondersteuning en ouderenwerk. Fred Kappelhof: „We doen dit met heel veel vrijwilligers. We organiseren onder andere de formulierenbrigade, budgetmaatjes, buurtbemiddeling, de maaltijdvoorziening en de bezoekgroep ouderen.” De SWD werkt ook samen met andere instanties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voorbeelden zijn: Ouders voor Elkaar, Sociale vaardigheidstraining en Opvoedondersteuning. Aan het convenant zijn diverse subsidies gekoppeld om deze ook uit te kunnen voeren. 861.940 Euro is bestemd voor de uitvoering van de reguliere taken van SWD, 6.928 euro voor extra aandacht voor huiselijk geweld door SWD. Daarnaast verleent de gemeente een extra subsidie van 30.334 euro aan het Centrum voor Jeugd en Gezin en 6.000 euro voor de steunstees in Godlinze, Spijk, Termunten/Termunterzijl en Woldendorp. Deze laatste subsidie gaat naar SWD die het bedrag beheert en uitkeert aan de steunstees.