Ten Boer af van artikel 12-status

TEN BOER - Met de oplevering van het derde en laatste rapport van de inspecteur van het ministerie van BZK kan de gemeente Ten Boer de artikel-12 status afsluiten.

Volgens wethouder Annie Postma (financiën) het resultaat van stevig beleid met noodzakelijke keuzes. ,,Ons huishoudboekje is weer op orde, we zijn weer financieel fit. Bovendien zijn we erin geslaagd om het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden.’’

De gemeenteraad heeft in november 2013 besloten om een aanvraag in te dienen voor een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds (artikel 12) bij de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken. Aanleiding was de begroting 2014. ,,Hieruit bleek dat wij 10 miljoen euro in één keer moesten afboeken op de bouwgronden van Woldwijk en Dijkshorn,”legt wethouder Postma uit. Door de economische crisis en de slechte situatie op de huizenmarkt lag de verkoop van bouwkavels volledig stil. ,,De bouwgrond moest toen worden afgeboekt naar de waarde van landbouwgrond, wat een verlies betekende van ruim 10 miljoen euro.”

In nauwe afstemming met de inspecteur heeft de gemeente drie jaar gewerkt om het huishoudboekje op orde te krijgen. De gemeente heeft bezuinigd op de eigen organisatie door de personeels- en organisatiekosten verder te verlagen. Maar ook van inwoners is volgens de wethouder een bijdrage gevraagd. ,,Zo hebben we bezuinigd op de subsidies aan sportverenigingen, is de OZB verhoogd en is het zwembad overgegaan in particuliere handen. Ook de speelplaatsen en de peuterspeelzaal zijn de bezuinigingsdans niet ontsprongen. Gelukkig hebben we mede door de inzet van maatschappelijke organisaties en inwoners de voorzieningen in onze gemeente toch goed op peil kunnen houden.”Subsidies voor dorpshuizen, de sporthal, jongerenwerk, kunst en cultuur en geld voor armoedebeleid zijn buiten schot gebleven.

Met een sluitende begroting voor 2017 en een meerjarenraming met oplopende positieve resultaten tot 280.000 euro in 2021, is Ten Boer een solide partner voor de gemeentelijke herindeling met Groningen en Haren. Postma: ,,Nu we financieel weer fit zijn, geven we als volwaardige samenwerkingspartner invulling aan de vorming van de nieuwe gemeente Groningen per 1 januari 2019.”