Start scholenaanpak met kindcentrum Wagenborgen

WAGENBORGEN - De grote aanpak van basisscholen in de gemeente Delfzijl begint in 2018 met de nieuwbouw van het kindcentrum in Wagenborgen op het terrein van Groot Bronswijk.

Het financieel plan voor de uitvoering van de scholentransitie in de gemeente Delfzijl is rond. Donderdag 30 maart bespreekt de Delfzijlster gemeenteraad het plan en als de raad instemt, kan de uitvoering van start.

Voor het realisren van het kindcentrum in Wagenborgen vraagt het college de raad in dezelfde raadsvergadering om geld ter beschikking te stellen. Wethouder Jan Menninga hoopt snel met de uitvoering van de plannen te kunnen starten. „Het nieuwe kindcentrum zal bijdragen aan een hoge onderwijskwaliteit: voor nu en de toekomst. Bovendien zal het een frisse school worden, waarbij duurzaamheid centraal staat.”

De totale transitie van het basisonderwijs in de gemeente gaat uit van de bouw van vier nieuwe kindcentra: in Wagenborgen, Spijk, Delfzijl-West en Tuikwerd. Daarnaast komen er twee nieuwe semipermanente kindcentra, in Woldendorp en Farmsum. In totaal worden drie scholen bouwkundig versterkt: de Windroos en het Baken in Delfzijl en Hiliglo in Holwierde. Voor de Brede school Noord wordt voor 1 juli 2017 een besluit genomen. De gemeente is verantwoordelijk voor de nieuwbouw van de kindcentra, het Centrum voor Veilig Wonen is verantwoordelijk voor de bouw van de semipermanente kindcentra en het versterken.

De afgelopen maanden zijn alle externe dekkingsmiddelen zeker gesteld. Vanuit de NAM wordt totaal 12,2 miljoen euro verkregen, vanuit de ministeries van OCW en EZ is er 11,4 miljoen euro beschikbaar en vanuit de provincie Groningen is 1,3 miljoen euro bijgedragen vanuit het financieel arrangement Eemsdelta. Daarnaast zijn er ook interne dekkingsmiddelen beschikbaar. Om de nieuwe kindcentra te bouwen en de gebouwen extra toekomstbestendig te maken zal er een reserve onderwijstransitie worden ingesteld. Vanuit deze reserve kan de totale transitie worden gefinancierd. De totale kosten bedragen 33 miljoen euro.

Voor het kindcentrum in Wagenborgen stelt het college van burgemeester en wethouders de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van 5,034 miljoen euro voor de nieuwbouw. Het nieuwe kindcentrum biedt onderdak aan basisschool de Kronkelaar en peuteropvang. Het gebouw wordt gerealiseerd op het voormalige Groot Bronswijkterrein. Het gebouw wordt duurzaam, aardbevingsbestendig en er wordt rekening gehouden met de verwachte afname van het aantal leerlingen.

Voor de zomervakantie, en na een positief besluit van de gemeenteraad, plant de gemeente een bijeenkomst met de verschillende belanghebbenden, met naast het schoolbestuur en peuteropvang, de omwonenden en Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen. Naar verwachting wordt in begin 2018 gestart met de bouw en kunnen de kinderen vanaf augustus 2019 naar het nieuwe kindcentrum.