Start woonvisie gemeente Delfzijl en gebiedsvisie Delfzijl Noord

Delfzijl - Het college van B&W van de gemeente Delfzijl heeft besloten deze zomer te starten met de ontwikkeling van een woonvisie voor de havenplaats en de omliggende dorpen.

Samen met vertegenwoordigers van wijken en dorpen, ondernemers en woningcorporaties gaat de gemeente in gesprek over de wensen voor hun wijk of dorp. Aan de hand van onder meer deze inventarisatie wordt een woonvisie voor de gehele gemeente opgesteld. Voor Delfzijl Noord wordt tegelijkertijd met de woonvisie een gebiedsvisie gemaakt samen met woningcorporatie Acantus. Deze visie is een meer concrete uitwerking voor de wijk. Het college heeft besloten met de gesprekken over de gebiedsvisie te starten in Delfzijl Noord. In deze wijk is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) inmiddels gestart met de inspecties van woningen in de Zandplatenbuurt. Deze inspecties zijn bepalend voor de vraag of en hoe de woningen versterkt moeten worden. De uitkomsten hiervan worden na de zomer verwacht. Door nu al met elkaar in gesprek te gaan, wil de gemeente een goed beeld krijgen van de wensen van de inwoners van de wijk en wat echt nodig is. "Delfzijl wil ook in de toekomst een aansprekende havenstad zijn met mooie omliggende dorpen waar het goed en veilig wonen is," legt wethouder IJzebrand Rijzebol uit. "Dat kan alleen als we goed luisteren naar behoeften van onze bewoners; hun ideeën en wensen serieus nemen en meebewegen op de veranderingen en ontwikkelingen van deze tijd. Net als veel andere gemeenten krijgt Delfzijl in de toekomst minder inwoners. Dit gaat een invloed hebben op de omvang van de scholen, het type woningen dat nodig is, het voortbestaan van verenigingen, winkelcentra en leegstand. Kortom, de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Waarbij er grote verschillen kunnen zijn tussen dorpen en wijken. Daarnaast wonen en leven we in een gaswinningsgebied en hebben te maken met toenemende effecten van de aardbevingen op onze woningen, scholen en gebouwen waarvan we nog niet weten wat de precieze gevolgen zijn." In de gesprekken over de woonvisie wordt ook rekening gehouden met de vernieuwingen in de stad, zoals het stadcentrum en de recreatieve kustzone en ontwikkelingen rond duurzaamheid, scholen en zorg. "De woonvisie biedt de spelregels op hoofdlijnen," vervolgt wethouder Rijzebol. Het geeft houvast voor de ontwikkelingen waarmee we te maken hebben zonder dat alles op voorhand kan worden bedacht en uitgetekend. Het biedt een goede basis om later keuzes te kunnen maken." De gebiedsvisie gaat een stap verder en is concreter. Met de gebiedsvisie voor Delfzijl Noord wil de gemeente ervoor zorgen dat inwoners, ondernemers, Acantus en gemeente goed voorbereid zijn op de uitkomsten van de versterkingsopgave. Het is belangrijk te weten wat er speelt in de wijk, wat goed gaat en wat beter kan. Dan gaat het om de woonwensen, voorzieningen, hoe te investeren in duurzaamheid en hoe de gemeente de wensen en verbeteringen kan koppelen aan de versterkingsopgave. Bij de gebiedsvisie willen Acantus en gemeente de inwoners van Delfzijl Noord zoveel mogelijk zelf betrekken. Onder meer door in gesprek te gaan met inwoners en bewonersorganisaties in de wijk. De bedoeling is dat aan het eind van dit jaar een woonvisie voor de gemeente Delfzijl én een gebiedsvisie voor Delfzijl Noord op tafel liggen die elkaar aanvullen en op elkaar aansluiten.