39 Partijen ondertekenen Noord-Groningen Leeft!

Usquert -  In de Petrus- en Pauluskerk in Usquert is donderdag het manifest Noord-Groningen Leeft! ondertekend door bestuurders van 39 organisaties die in Noord-Groningen actief zijn.

Het gaat om gemeenten, de provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen, woningcorporaties, detailhandel, zorg- en welzijns- en onderwijsinstellingen. In Noord-Groningen Leeft! zijn de woon- en leefbaarheidplannen van de regio Eemsdelta en de gemeente De Marne samengevoegd tot een krachtig palet aan nieuwe afspraken en actiepunten. Deze afspraken en actiepunten  moeten leiden tot verbetering van de leefbaarheid en betrokkenheid en krachtige buurten en dorpen. Zodat samen een toekomstbestendige en duurzame regio wordt gevormd. Al sinds 2011 wordt gewerkt aan de leefbaarheid van het gebied. In eerste instantie had dat vooral zijn oorsprong in de steeds duidelijkere consequenties van de bevolkingsdaling. Later werden ook de gevolgen van de gaswinning steeds groter. Inmiddels hebben de aardbevingen een grote invloed op de leefbaarheid in dit gebied. De afgelopen 5 jaren is er veel gebeurd, bereikt en veranderd. De investeringen van de overheden zijn verviervoudigd. Veel andere partijen en inwoners zijn mee gaan doen, waardoor Noord-Groningen een eerste impuls heeft gekregen om de leefbaarheid te verbeteren. Echter, de regio is er nog niet. Het is tijd om opnieuw de koers voor de komende tijd uit te zetten. Die koers wordt verwoord in Noord-Groningen Leeft! Er zijn 5 kernopgaven geformuleerd waar de 39 partijen aan gaan samenwerken: Sociale vitaliteit en het werken aan lokale doelen. Inwoners werken samen met overheden en organisaties aan verbetering van leefbaarheid. Gemeenten faciliteren de ondersteuning hiervan en pakken de inrichting van de leefomgeving met inwoners op. Nieuwe kansen voor kinderen. Opvang, onderwijs en leefomgeving worden versterkt en er zal geïnnoveerd worden. Onderwijsorganisaties en gemeenten stellen samen een plan op om de kinderen en jongeren meer kansen te bieden, van opvang en onderwijs tot sport, cultuur en leefomgeving. Hiervoor komt innovatiebudget beschikbaar. Van zorgstructuur naar zorgprestatie. Er wordt passende zorg georganiseerd voor iedereen, zo dicht mogelijk bij huis. Eén zorgloket voor alle inwoners. Versterken, toekomstgericht maken én goed verdelen van verpleeghuizen in de regio. Het wonen van de toekomst. Gemeenten, corporaties en inwoners gaan per dorp of wijk samenwerken aan vernieuwing. Daarbij wordt de woningvoorraad stap voor stap toekomstbestendig, duurzaam en kleiner. Krachtige kernen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle vernieuwing en verkleining van kernen. Voor de centrumgebieden ontwikkelen gemeenten en MKB stimuleringsprogramma voor ondernemerschap en voor dynamiek in de winkelstraat. De regie op de uitvoering van de acties ligt bij de Stuurgroep PLUS waarin alle overheden en sectoren vertegenwoordigd zijn. Trekkers van de samenwerking zijn de gemeenten en de provincie Groningen. De ondertekening vindt plaats in de Petrus- en Pauluskerk in Usquert. Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en gedeputeerde van de Provincie Groningen Eelco Eikenaar zetten op 6 juli hun handtekening.