Meerwaarde onafhankelijke tiltmeters onvoldoende onderzocht

NOORD-GRONINGEN - De werkgroep Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw (OMEM) vindt dat de meerwaarde van onafhankelijke tiltmeters in het aardbevingsgebvied onvoldoende is onderzocht door Antea Group.

OMEM was net als de koepelorganisaties GBB en Gasberaad als belanghebbende betrokken bij het voortraject. OMEM staat uitdrukkelijk niet achter de conclusies zoals door Antea gesteld en heeft haar kritiek richting NCG gestuurd. In de eerste plaats heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) niet voldaan aan vragen van de Tweede Kamer, vindt OMEN. De Tweede Kamer heeft in januari 2016 de motie om zonder verdere terughoudendheid tiltmeters in Groningen te plaatsen Kamerbreed aangenomen. ‘Minister Kamp heeft deze motie naast zich neergelegd en vertaald in een opdracht aan de NCG voor het uitvoeren van een verschillenanalyse tussen de behoefte aan meetnetten en de huidige meetnetten in het Groningen gasveld in plaats van de meerwaarde van onafhankelijke tiltmeters, meent OMEM. ‘Nu, ruim anderhalf jaar na de aangenomen motie in de Tweede Kamer, heeft de NCG haar (Antea)rapportage gepresenteerd en direct bekendgemaakt dat uitbreiding van het bestaande meetnet van KNMI en NAM/TNO niet nodig zou zijn voor nader onderzoek en met name voor schade-afhandeling. Gezien het feit dat de NCG al een persbericht met conclusie heeft doen uitgaan, lijkt de door de NCG geboden ruimte om te reageren iets anders dan door hem beloofd. Na bespreking met belanghebbenden en stuurgroepen zou de NCG aanbevelingen doen richting EZ, NAM, TNO en KNMI. Dit advies zou worden gedeeld met de Tweede Kamer. Tot die tijd zou er niet op de uitkomsten kunnen worden vooruit gelopen.’ OMEM heeft het conceptrapport goed bestudeerd en komt tot de conclusie er geen enkele sprake is geweest van een verschillenonderzoek. Ook mochten de onderzoekers zelfs inhoudelijk niet kijken naar de beschikbare meetdata van de tiltmeters in Groningen. De conclusie dat het bestaande meetnet niet hoeft te worden uitgebreid is gebaseerd op de meetresultaten van enkel en alleen versnellingsmeters en zeker niet op die van tiltmeters. OMEM strijdt echter al jaren voor de plaatsing van tiltmeters. Deze laten bij voobeeld zien dat de golven van bevingen veel verder door het Groninger land bewegen dan de NAM/TNO sensoren (gebouwensensoren) waar kunnen nemen. OMEM is van mening dat ook deze effecten goed in beeld gebracht moeten gaan worden. ‘Aanvullend meten is en blijft een bittere noodzaak om alle mogelijke oorzaken van schade in beeld te brengen en spanningen in gebouwen en de ondiepe ondergrond te monitoren. In het rapport van Antea wordt ingegaan op de toepassing van de SBR’-richtlijn om schade af te handelen. OMEM is van mening dat dit te eenzijdig is, zeker zolang er gebruik gemaakt wordt van enkel en alleen het huidige NAM/TNO netwerk met versnellingsmeters. ‘De SBR-richtlijn is dan ook niet bedoeld voor mijnbouwschade. ARUP heeft voor de prioritering van versterkingen een indeling in gebouwtypen gemaakt. Of dit met de SBR gecombineerd kan worden is nog niet duidelijk. Een rapport is bij CVW niet beschikbaar.’ ‘Heeft u schade buiten het waargenomen gebied van de NAM/TNO sensoren, dan zou dat dus niet kunnen. Binnen het gebied wordt gekeken naar de frequentie van de trillingen en valt dit buiten de SBR richtlijnen voor wat betreft kans op schade, dan heeft u pech gehad.’ OMEM vindt dit onacceptabel. ‘Wel wordt ingezien dat tiltmeters kunnen bijdragen in het inzichtelijk maken van scheefstand van objecten. OMEM is van mening dat deze zienswijze slechts een klein deel van de meerwaarde van de inzet van tiltmeters betreft. OMEM is van mening dat de uitkomsten van het onderzoek niet in lijn liggen met de eisen van de Tweede Kamer. ‘Ook door alleen naar aardbevingen te kijken is dit te beperkt. Omdat de conclusies tevens gebaseerd zijn op analyse van alleen de meetresultaten van versnellingsmeters, is het onderzoek incompleet en suggestief misleidend. Naar tiltmeters is zeker niet inhoudelijk onderzoek gedaan. Wereldwijd zijn tiltmeters in gebruik en is er voldoende onderzoek naar gedaan. Nog een onderzoek is absoluut niet nodig. In Groningen hebben deze meters hun meerwaarde reeds bewezen.’ OMEM vindt het rapport onvoldoende en onvoldoende wetenschappelijk en staat als kennisplatform niet achter de conclusies zoals door Antea gesteld en voelt zich daarom ook niet medeverantwoordelijk voor de uitkomsten hiervan.