Kleirijperij langs de kust

DELFZIJL - Langs de Eems-Dollard komt een Kleirijperij. Het weghalen van het slib zorgt voor minder troebel water en kan gebruikt worden voor dijkversterking.

Rijkswaterstaat,de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap en het kennisconsortium Ecoshape ondertekenden daarvoor maandag een samenwerkingsovereenkomst.   Met het pilotproject Kleirijperij dragen de partners bij aan verbetering van de ecologische waarden in de Eems-Dollard door slib te onttrekken. Dat is nodig om de troebelheid van het water te verminderenen te zorgen voor betere omstandigheden voor een gevarieerder planten-en dierenleven. In het project wordt onderzocht met welke innovatieve methoden slib het beste nuttig en rendabel om te zetten is in klei. Deze klei krijgt verschillende toepassingen, waaronder dijkversterking. Het is de bedoeling om vanaf 2022 jaarlijks een miljoen ton slib uit het water te halen, waaraan de Kleirijperij een belangrijke bijdrage kan leveren. Het project wordt mede gefinancierd door het Waddenfonds. Het project start met het inrichten en vullen van twee tijdelijke slibdepots. Eén depot wordt gevuld met baggerslib uit het Havenkanaal bij Delfzijl. Het andere met slib afkomstig uit Polder Breebaart bij Termunten, waarmee tegelijkertijd de daar aanwezige natuurwaarden verbeterd worden. Vanuit de slibdepots gaat het slib naar de Kleirijperij met verschillende proefvakken. Daar rijpt het slib door processen als ontwatering, ontzilting en oxidatie uiteindelijk tot klei. In de Kleirijperij testen onderzoekers verschillende rijpingsvarianten. Over rijping van slib dat uit zoet water wordt gewonnen, is al de nodige kennis aanwezig. Met zoutwaterslib daarentegen is nog weinig ervaring opgedaan. Het project geniet dan ook (inter)nationale belangstelling. Het waterschap Hunze en Aa’s gaat 70.000 kubieke meter gerijpte klei gebruiken om één kilometer dijk te versterken in de pilot ‘Brede groene dijk’ langs de Eems-Dollard. Deze dijk krijgt een flauw talud en wordt bekleed met een relatief dikke laag klei en gras. Met zo’n dijk wil het waterschap op een natuurlijke manier dijkversterking realiseren en de waterveiligheid verbeteren.