Windpark Geefsweer hangt nog op aantal dode vleermuizen en vogels

DELFIJL - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windpark Geefsweer bij Delfzijl beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te vullen met informatie over het totaal aantal vogel- en vleermuisslachtoffers door dit windpark én andere, nabijgelegen windparken.

Millenergy wil in de gemeente Delfzijl, tussen Geefsweer en Wagenborgen, een windpark ontwikkelen van 40 tot 80 MW. Het park zal de westelijke grens vormen van het concentratiegebied voor grootschalige windenergie dat de provincie Groningen eerder bij Delfzijl heeft aangewezen. Voor de realisatie van het park hebben de initiatiefnemers een omgevingsvergunning van de provincie nodig. Voordat de provincie deze vergunning verleent, zijn de milieueffecten van het windpark beschreven in een milieueffect-rapport. Het rapport geeft een nagenoeg volledig beeld van de milieugevolgen van het windpark. Zo wordt duidelijk waarom de initiatiefnemer kiest voor een opstelling in twee lijnen en wat die opstelling betekent voor bijvoorbeeld de geluidbelasting, het landschap en de energieopbrengst. Op slechts twee punten ontbreekt informatie. In het rapport is geraamd hoeveel vogels en vleermuizen sterven omdat ze in aanvaring komen met de windturbines van het park. Hoeveel slachtoffers er in totaal vallen door álle windparken rondom Delfzijl, wat dat betekent voor de betreffende populatie en of het aantal slachtoffers kan en moet worden beperkt, is slechts ten dele onderzocht. Voor vogels is alleen gekeken naar soorten die in de omliggende Natura 2000-gebieden bescherming genieten. Voor vleermuizen ontbreekt het totaalbeeld geheel. De Commissie adviseert de provincie pas een besluit te nemen over dit windpark nadat het rapport op deze punten is aangevuld. De provincie heeft aangeven de ontbrekende informatie aan te vullen en door de Commissie te laten toetsen. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de provincie Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.