Loppersum heeft begroting dik voor elkaar

LOPPERSUM - Het College van Burgemeester en Wethouders presenteert een sluitende begroting 2018 en een sluitende meerjarenraming 2019-2021.

De begroting en de meerjarenraming sluiten met de volgende saldi: in 2018 precies op o; in 2019 een overschot van 144.000 euro, in 2020 304.000 euro en in in 2021 342.000 euro. De raad wordt voorgesteld de OZB opbrengst te verhogen met 1,5%. De rioolheffing stijgt met 0,2% en de tarieven voor de afvalstoffenheffing dalen met 8,9%. De zogenaamde pakketbelasting (OZB, afval en rioolheffing voor een gemiddelde huishouding) daalt met 3,0 %.

Wethouder Financiën Rudi Slager is een tevreden man: „De gemeente Loppersum is financieel stabiel. De begroting 2018 en meerjarenraming zijn sluitend. Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd. Daar kunnen we trots op zijn. De dorpen zijn betrokken en nemen actief deel aan de diverse klankbordgroepen. Dit vinden wij als college belangrijk. Of het nu gaat om een nieuwe verkeersituatie bij de scholen of de inrichting van de openbare ruimte na versterking, we willen het samen met de inwoners doen.”

„Collega-wethouder Bé Schollema vult aan: „Het Energietransitieplan is ook zo'n mooi voorbeeld waarbij we als gemeente graag de verbindende factor zijn om zaken verder te brengen, net zoals het scholenprogramma dat we uitvoeren met de schoolbesturen, de ouders en de dorpen.”

„En dan is het mooi dat alles wat we doen en willen bereiken niet ten koste gaat van onze financiële positie,” meent Slager.

„Ook met betrekking tot de versterkingsopgave in onze gemeente willen we dicht bij onze inwoners staan. We zien dagelijks dat dit belangrijk is. Er komt veel op mensen af,” constateert verantwoordelijk wethouder Pier Prins. „Zowel bij inspectie als ook bij de versterking of sloop en nieuwbouw van woningen, waar we ons op verzoek van de raad sterk voor maken als dat voor de toekomst een betere oplossing biedt.”

In 2018 zal de uitvoering van het Meerjarenprogramma onder regie van Nationaal Coördinator Groningen worden voortgezet. Loppersum vindt het belangrijk om in dit ingewikkelde dossier dat veel mensen raakt als eerste overheid aanspreekbaar en ondersteunend te zijn. Goede samenwerking met de Nationaal Coördinator Groningen om tot de beste resultaten te komen staat hierin voorop.

Burgemeester Rodenboog: „Voor de veiligheid van onze inwoners is het belangrijk dat de woningen worden versterkt en duidelijk wordt wat daarvoor nodig is, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Ik wil benadrukken dat hiervoor een versnelling in het proces dringend nodig is. Het versterkingsprogramma is voor onze inwoners een zware belasting. Ik maak me zorgen over de sociaal-maatschappelijke gevolgen hiervan. Het regeerakkoord besteedt hier tenminste ook aandacht aan, zodat daarvoor middelen beschikbaar komen. Maar een grotere stap van het nieuwe kabinet om verantwoordelijkheid te dragen is nu echt nodig.”

Op maandag 6 november wordt de programmabegroting behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van Loppersum. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.00 uur.