Gemeente Delfzijl verlaagt belastingdruk

DELFZIJL - Het college van B en W van de gemeente Delfzijl biedt de gemeenteraad een meerjarig sluitende begroting 2018 aan. Er is in beperkte mate ruimte is voor nieuw beleid.

Doordat er al veel tijdrovende projecten lopen, komt het daar ook niet echt van, legt wethouder Financiën Jan Menninga uit: „We hebben gekozen terughoudend te zijn in de keuze voor nieuw beleid. We vinden dat het nieuwe college na de verkiezingen van maart 2018 de ruimte moet hebben het nieuwe beleid verder in te vullen. Daarnaast hebben we momenteel een groot aantal projecten onderhanden. De belasting van het ambtelijk apparaat is daardoor erg hoog. De rek is eruit.”

De gemeente Delfzijl is err in geslaagd om de gemeentelijke lasten voor haar inwoners met € 22,35 per huishouden te verlagen ten opzichte van 2017. Jan Menninga: „Ik ben er ronduit tevreden over dat de lasten voor de meeste inwoners in 2018 lager zullen zijn dan bij de start van dit college in 2014.”

De gemeente Delfzijl start 2018 met een gezonde financiële huishouding. In 2018 wil de gemeente in ieder geval voortzetten waar het afgelopen jaar mee is gestart.

Van 2018 tot en met 2021 zijn begrotingsoverschotten van respectievelijk 90.000; 235.000; 220.000 en 51.000 euro.

De veranderende rol van de (lokale) overheid neemt daarin een prominente positie in. „We verschuiven van 'hoe doet de inwoner mee' steeds meer naar 'hoe doet de overheid mee met de inwoner'. We blijven zoeken naar manieren om met onze inwoners onze samenleving zo vorm te geven, dat iedereen mee kan doen. De positieve signalen die wij krijgen op hoe wij nu samenwerken, geven aan dat wij op de goede weg zijn. Verder is de gemeente Delfzijl tevreden met de ingezette lijn voor het Muzeeaquarium, het IVAK en theater De Molenberg. Ten aanzien van onderwijs en sport hebben de impulsen ervoor gezorgd dat de kwaliteit hiervan voor langere tijd is geborgd.”

De gemeenteraad neemt op 9 november een besluit op de voorgestelde begroting.

Het college heeft besloten geen kadernota 2018 vast te stellen. In plaats daarvan legt het college de raad bij de begroting 2018 vier voorstellen voor nieuw beleid voor in een apart voorstel. Het gaat daarbij een voorbeeldrol ten aanzien van de duurzaamheidsopgave; het parttime aanstellen van een erfgoeddeskundige; het onderzoeken van het de mogelijkheden tot het vergroten van de zeesluizen in Delfzijl en het onderbrengen van een taalhuis voor ouders in het kindcentrum in Wagenborgen.