Sluitende begroting rond veel bouwplannen Appingedam

APPINGEDAM - De gemeente Appingedam presenteert een sluitende begroting voor 2018 en een sluitende meerjarenbegroting.

„Onze ambitie ‘een leefbare en sociale Stad’ houden we vast,”stelt wethouder financiën Annalies Usmay. „;Ik ben daar bijzonder tevreden over. Die is ook voor 2018 vertaald in de begroting. Dit betekent dat we op belangrijke thema’s blijven investeren. Eén daarvan is het centrum. De centrumontwikkeling in de historische kern is met de voltooiing van het Cleveringaplein bijna afgerond en de aandacht verschuift hierdoor ook naar de schil rondom het centrum, naar projecten zoals het revitaliseren van het Bolwerk.”

„Instandhouding en versterking van de lokale en regionale verzorgingsfunctie van het historisch centrum met daarbinnen winkels, horeca en culturele functies blijft een belangrijk speerpunt van beleid.”

Er wordt onder andere in 2018 nog steviger ingezet op arrangementen. Zo wordt op initiatief van en in nauwe samenwerking met het Damsterveer een kunstroute uitgezet. Onder regie van de gemeente worden een aantal ten opzichte van het centrum strategisch gelegen aanlegplaatsen geschikt gemaakt voor het aan- en afmeren van het passagiersscheepje.

Andere in het oog springende zaken zijn het vervangen van de spits van de Damster stadstoren en de aanleg van twee kunstgrasvelden op het Burgemeester Wellemansportpark.

Op het gebied van de woningbouw zullen in 2018 de nodige ontwikkelingen plaatsvinden. Zo zullen op de Tip 13 vrije kavels en 30 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. In 2018 zal de tweede fase van de sanering van de Eendracht plaatsvinden, zal het verkavelingsplan worden ontworpen en daarna worden gestart met het bouwrijp maken van delen van de locatie. In Opwierde zullen de Klaas Bosstraat, de Focco Ukenalaan en de Jan Nieuwenhuyzenlocatie worden ontwikkeld.

„Wat betreft het sociaal domein streven we naar een sociale vitale samenleving met zoveel mogelijk mensen die zolang mogelijk gezond en zelfredzaam zijn,”aldus de wethouder. „We werken de komende periode aan thema’s als het versterken van het netwerk van basisvoorzieningen, eenzaamheidsbestrijding, ondersteuning voor mantelzorgers, de psychosociale impact van de versterkingsoperatie en doorontwikkeling van de Damster Zorgbalie.”

Al langer is sprake van overlast en druggerelateerde problematiek bij jongeren van met name 12 tot 14 jaar in Appingedam. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een stevige actiegerichte inzet komt op het jongerenwerk door het aantrekken van een extra jongerenwerker.

In 2018 zullen wederom vele tientallen woningen bouwkundig versterkt worden en zal de afweging bij een ander type woningen mogelijk leiden tot een sloopbesluit. De versterkingsopgave is het grootst in de wijk Opwierde Zuid. Er wordt ook een begin gemaakt met het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen bij de integrale kindvoorzieningen. Als eerste gebeurt bij de brede school Olingertil. Daarnaast wordt samen met de gemeente Delfzijl een campus voor voortgezet onderwijs ontwikkeld op de huidige locatie van het Eemsdelta en nabij het station van Appingedam.

De gemeenteraad van Appingedam zal in zijn vergadering van 9 november de begroting 2018 behandelen.