Veel nieuwe huizen in Delfzijl

DELFZIJL - Iedereen die dat wil moet in Delfzijl kunnen (blijven) wonen. De gemeente heeft veel nieuwbouwplannen.

Vooral om goed voorbereid te zijn op een mogelijke versterkingsopgave worden er in 2018 alvast woningen gebouwd die geschikt zijn voor jong en oud. „We gaan meer levensloopbestendige huizen bouwen die geschikt zijn voor een- en tweepersoonshuishoudens,” legt wethouder IJzebrand Rijzebol uit. „Hiermee spelen we actief in op de veranderende woonwensen en bevorderen we de doorstroming op de woningmarkt.” Voor de wijken Schrijversbuurt en Kwelderland werken gemeente en Acantus samen aan nieuwbouwprojecten in een optimale mix van koop en huur. Er wordt gestart met 32 woningen aan de Sien Jensemastraat (Schrijversbuurt) en Uitwierderweg (Kwelderland). In de tweede fase zal hier sprake zijn van nog eens 40 tot 50 woningen. In Kwelderland blijft er ruimte om koopwoningen te realiseren. In 2018 wordt in het centrum het nieuwbouwproject Spoorstraat met 15 huurwoningen gerealiseerd. Aansluitend komen er nog eens 60 tot 80 huurwoningen in het centrum als onderdeel van de ontwikkeling van de woonservicezone. „Bij de nieuwbouw besteden we ook aandacht aan het betaalbaar houden van nieuwe woningen voor bewoners met een smalle beurs,” vertelt IJzebrand Rijzebol. „Daarnaast vinden we het belangrijk dat bestaande woningen en nieuwbouwwoningen duurzamer presteren. Dat is goed voor het milieu en het helpt ook mee om de woonlasten beperkt te houden.” Delfzijl wil de unieke ligging aan zee meer benutten en het karakter van de havenstad versterken, zodat ook in de toekomst iedereen die dat wil in Delfzijl en haar dorpen kan (blijven) wonen. Het college van Burgemeester en Wethouders is daartoe al bezig met investeringen in het centrum van de havenstad en het landelijke gebied. Spijk en Wagenborgen moeten zich als centrumdorpen met een goede voorzieningenstructuur blijven ontwikkelen. Hier wordt ruimte geboden voor nieuwbouw als daar vraag naar is. Om dit te realiseren gaat de gemeente samen met woningcorporatie Acantus woningen bouwen. Hierbij speelt de gemeente in op de veranderende woonwensen, maar anticipeert het college ook op de aanstaande versterkingsopgave in Delfzijl Noord. In de koopsector vindt te weinig doorstroming plaats. Ook is er, nu ouderen langer zelfstandig blijven wonen, meer behoefte aan wonen met zorg. Het college kiest voor een aantal maatregelen dat het huiseigenaren mogelijk gaat maken. „Er komt een transitiefonds waarmee in knellende situaties particuliere woningen aangekocht kunnen worden. Bijvoorbeeld als er risico's zijn op leegstand of verpaupering, maar ook om meerwaarde te geven aan de versterkingsoperatie,” legt burgemeester Gerard Beukema uit. „De huidige blijversleningen voor woningaanpassingen willen we uitbreiden en meer onder de aandacht brengen, zodat ouderen of mensen met een beperking, langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen,” vult wethouder IJzebrand Rijzebol aan. Dat en meer staat in de woonvisie voor de gemeente Delfzijl als geheel en in de gebiedsvisie voor Delfzijl Noord. Het college legt ze als voorgenomen besluiten eind december voor aan de gemeenteraad. De woonvisie heeft de gemeente het afgelopen half jaar samen ontwikkeld met de dorpen en de wijken, corporaties, makelaars, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gebiedsvisie voor Delfzijl Noord kwam tot stand in opdracht van gemeente en woningcorporatie Acantus. Bewoners uit de Zandplatenbuurt zijn actief betrokken via gesprekken in de wijk. Adviesbureaus PAU en BügelHajema waren verantwoordelijk voor de voorbereiding. Delfzijl speelt met de woonvisie en gebiedsvisie voor Delfzijl Noord in op actuele ontwikkelingen. Door ontgroening en vergrijzing ontstaan meer één- en twee persoonshuishoudens. Daardoor veranderen de woonwensen. Daarnaast is er de bijzondere situatie van de risico's van het aardbevingsgebied. In Noord bereiden gemeente en Acantus zich samen met de bewoners voor op de mogelijke versterkingsopgave, van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen), ook al is nog niet bekend in welke mate de geïnspecteerde woningen versterkt moeten worden. „Maar áls er versterkt moet worden, dan zal dat toekomstgericht moeten gebeuren, zodat het bijdraagt aan nieuw perspectief voor onze inwoners,” benadrukt burgemeester Gerard Beukema. In de eerste helft van 2018 ontstaat duidelijkheid over de omvang van de versterkingsopgave in de Zandplatenbuurt waar meer dan duizend woningen zijn geinspecteerd. Inwoners van Delfzijl en de dorpen geven aan het wonen in hun dorp of wijk positief te waarderen. Ze zijn over het algemeen tevreden met hun woonsituatie. Ook bewoners van Delfzijl Noord zijn positief, ze waarderen de ligging aan zee, het uitgebreide voorzieningenniveau en het groene karakter van de wijk. De Zandplatenbuurt in Noord is de eerste buurt waar binnenkort duidelijk wordt welke versterkingsmaatregelen genomen moeten worden om woningen aardbevingsbestendig te maken. Daarom hebben gemeente en Acantus nu alvast samen met onder meer bewoners en organisaties een gebiedsvisie voor heel Delfzijl-Noord opgesteld. „Centraal daarin staat dat Noord een complete en zelfstandige wijk blijft, waar alle voorzieningen aanwezig zijn en goed bereikbaar,” vertelt wethouder IJzebrand Rijzebol. „Dat vraagt versterking van het voorzieningenhart, bijvoorbeeld door veilige fietsroutes en meer parkeergelegenheid nabij winkels. Daarnaast komt er een nieuwe plek voor het kindcentrum. Ook in Delfzijl-Noord zijn veel woningen onvoldoende toekomstbestendig. We verwachten ook hier meer vraag naar woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens voor jong en oud. We anticiperen daarop door samen met Acantus nieuwbouwprojecten te starten. Door te vergroenen aan de randen investeren we in een groene wijk tussen wierdenland en waddenkust.”