Geen nieuwe verontreiniging vuilstort voormalig zwembad Woltersum

WOLTERSUM - De voormalige vuilstort Woltersum aan de Bouwerschapweg is begin 2018 onderzocht en dat heeft geen nieuwe verontreinigingen aan het licht gebracht.

In de stort zit circa elfduizend ton chemisch afval van het bedrijf AKU, voorloper van Akzo Nobel. De hoeveelheid verontreinigd stortmateriaal en grond is groter dan verwacht, maar de huidige situatie vormt geen risico voor de volksgezondheid. Dit is bevestigd door de GGD. Dat blijkt uit het onderzoek dat begin 2018 is uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. De vuilstort, een voormalig openluchtzwembad, was vanaf medio jaren zestig in gebruik als stortplaats voor huisvuil, bedrijfsafval en chemisch afval. De exacte hoeveelheid en samenstelling van het stortmateriaal was tot voor kort niet bekend. Begin jaren tachtig heeft de provincie Groningen de stort voorzien van een waterdichte afdeklaag en een drainagesysteem. Sindsdien is de stortplaats, het drainwater en het grondwater rondom de vuilstort periodiek gecontroleerd. Uit de monitoringsresultaten van 2012, 2014 en 2016 bleek dat er stoffen uit de stort lekken via het grondwater. Mede gezien de aanwezigheid van een restverontreiniging in de berm van de Bouwerschapweg is besloten aanvullend onderzoek te doen en de huidige aanpak te heroverwegen. In de stort ligt zesduizend ton chemisch afval van de AKU en vijfduizend ton AKU-afval gemengd met ander stortmateriaal. Op de naastgelegen percelen is geen AKU-afval aangetroffen. In de stort zijn zware metalen (kobalt, koper, lood, zink), PAK, PCB’s en minerale olie aangetroffen, evenals organische stoffen gerelateerd aan het AKU-materiaal. Ook is ander afval aanwezig, zoals huisvuil en auto-onderdelen. De stortplaats is gemiddeld zo’n vier meter diep. Onder het AKU-afval zit een laag klei, afgewisseld met veen, dat de stort aan de onderkant afsluit. Aan de bovenkant is het stortmateriaal, na de sanering begin jaren 80 afgedekt met klei, waarboven een hypofors-laag (een soort dakbedekking) is aangebracht. Uit de periodieke monitoring bleek dat er stoffen via de zijkanten uit de stort lekken. Onder de stort is in het grondwater geen verontreiniging aangetroffen. De stoffen die lekken betreffen voornamelijk kobalt en organische stoffen die voortkomen uit het afbraakproces van de producten van het bedrijf AKU. In de nabijheid van de stort is het grondwater (kobalt en organische stoffen) en het slootwater (alleen kobalt) beïnvloed. De concentraties van kobalt in het grondwater en het slootwater zijn echter dermate laag, dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Daarnaast levert de aanwezigheid van de organische stoffen in het grondwater in de directe nabijheid van de stort ook geen gevaar op voor de volksgezondheid. Dit is door de GGD bevestigd. Het gewas in de directe nabijheid van de stortplaats is ook onderzocht. Daarbij zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Het rapport biedt informatie voor de vervolgstappen. Er worden drie varianten onderzocht: afdekken en monitoren (de huidige aanpak), de stort isoleren en blijven monitoren, of het afgraven en afvoeren van het stortmateriaal (saneren). Bij een eventuele sanering moet er ruim 17 duizend ton bodem- en stortmateriaal worden afgegraven en afgevoerd. De besturen van de provincie Groningen, gemeente Ten Boer en gemeente Groningen besluiten voor de zomer welke variant ze kiezen. Ter ondersteuning van deze afweging wordt ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt. Daarbij worden de kosten van oplossingen in kaart gebracht, samen met de effecten op bijvoorbeeld de omgeving en de gezondheid. Het onderzoeksrapport is te vinden op de website van de gemeente Ten Boer: https://www.tenboer.nl/over-ten-boer/vuilstort-bouwerschapweg.