Ton voor recreatieve herinrichting Kleine Polder Termunterzijl

TERMUNTERZIJL - Het Groninger Landschap heeft in 2017 de Kleine Polder in Termunterzijl gekocht van de gemeente Delfzijl. De gemeente stelt een subsidie van 100.000 euro beschikbaar om deze recreatief te herontwikkelen.

Dit gebied wordt door de dorpsbewoners gebruikt als wandel- en recreatiegebied. Samen met een bewonersvertegenwoordiging heeft het Groninger Landschap een schetsplan voor de herinrichting van de Kleine Polder gemaakt, naar een recreatief uitloopgebied met brakwaternatuur.

De totale kosten voor de herinrichting bedragen 1,8 miljoen euro. Het Waddenfonds heeft, naast de subsidies van de provincie Groningen en het Groninger Landschap, de grootste bijdrage geleverd.

De Kleine Polder in Termunterzijl heeft een belangrijke functie als recreatief uitloopgebied voor bewoners vanuit de directe omgeving. Onder andere het verbeteren van het strandje, en daarmee de zwemfunctie, is voor de bewoners erg belangrijk. „Door het beschikbaar stellen van de subsidie kan de recreatieve ontwikkeling van de Kleine Polder gerealiseerd worden,” aldus wethouder Jan Menninga. „Dit draagt bij aan de natuur, de recreatie en leefbaarheid van Termunten en omstreken. De ontwikkeling van de Kleine Polder sluit aan bij de doelstellingen van het Waddenfonds om de randen van het wad te verzachten en duurzame recreatie en toerisme te ontwikkelen.”

Door de omvorming van de Kleine Polder tot brakwaterzone ontstaat er in de toekomst een uniek natuurgebied. Dit gebied kan als foerageergebied, broedplaats en hoogwatervluchtplaats voor wadvogels zoals de lepelaar en kluut dienen. Hiermee wordt de harde overgang tussen land en zee verzacht, passend binnen het programma ‘Vitale Kust Eems-Dollard’, waarbij binnen- en buitendijks met elkaar in verbinding worden gebracht.