Appingedam heeft veel projecten in 2019

APPINGEDAM - Om het Appingedam van 2019 één grote bouwput te noemen gaat een stap te ver. Maar feit is dar er volgend jaar enorm veel projecten van start gaan in de Fivelstad.

Zoals de begin van het bouwen op De Tip en het Eendrachtterrein, slopen en terugbouwen in de wijk Opwierde II, het versterken van de scholen, het bouwen van een tijdelijke school aan Olingermeeden en het planten van meer openbaar groen.

Burgemeester en wethouders van Appingedam bieden de raad een sluitende begroting 2019 en een sluitende meerjarenbegroting aan. Ook het meerjarenperspectief ziet er positief uit. De plannen en afspraken in het coalitieakkoord Vanuit kracht naar de toekomst! vormen de basis voor de begroting. De opbrengst van de onroerendezaakbelasting stijgt met 1,5%. Bij de vaststelling van de tarieven wordt rekening gehouden met waardeveranderingen. De afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn kostendekkend. De rioolheffing daalt met 3,4 %, de afvalstoffenheffing stijgt met 1,2%. Deze drie maken dat de woonlasten voor een huurwoning gemiddeld daalt met 1% en voor een koopwoning gemiddeld licht stijgt met 0,3%.

Wethouder Annalies Usmany van financiën is blij met de evenwichtige begroting. „Door behoedzaam financieel beleid van de afgelopen jaren staan we er goed voor en zijn we in staat als krachtige en duurzame gemeente de herindeling in te gaan. Met deze begroting kunnen we de grootste opgaven voor de komende jaren een forse impuls geven.”

Eén van deze opgaven is de versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld. In 2019 zal gestart worden met het slopen en aardbevingsbestendig terugbouwen van woningen in Opwierde-Zuid. Ook wordt begonnen met het bouwkundig versterken van schoolgebouwen en twee kindcentra en de nieuwbouw van huisvesting van RENN4 in combinatie met tijdelijke huisvesting voor de twee kindcentra.

Daarnaast wordt de bouw van de campus voor het voortgezet en beroepsonderwijs verder voorbereid. In Opwierde-Zuid wordt ook de openbare ruimte aangepakt. Er komt extra parkeerruimte en de kwaliteit van het groen en waterberging wordt verbeterd. Tot slot staat het aardgasvrij maken van de wijk binnen de Rijksproeftuin Aardgasvrije wijken hoog op de agenda.

Ook worden voorbereidingen getroffen voor het bouwkundig versterken van woningen in andere delen van Appingedam. Samen met bewoners en eigenaren worden plannen voor uitvoering gemaakt. In alle projecten die voortkomen uit het Plan van Aanpak van de Nationaal Coördinator Groningen zal de gemeente nauw samenwerken met woningeigenaren, huurders en woningbouwcorporaties.

De Stadsvisie waar de gemeente in 2018 aan heeft gewerkt is de basis voor deze plannen. Samen met inwoners zijn globale wijkontwikkelingsplannen gemaakt, waarin staat welke ingrepen er de komende jaren op het gebied van wonen en ruimte worden gepleegd. De start van woningbouw op het terrein van De Eendracht en De Tip zijn daarin twee mijlpalen: beide zijn voorzien in 2019.

De Stadsvisie zal ook gebruikt worden om aanspraak te maken op middelen uit het Nationaal Programma Groningen. Door een deel van het voor Groningen beschikbare miljard naar Appingedam te halen, kan de uitvoering van de wijkplannen starten.

Het budget voor groenonderhoud is structureel verhoogd om de maatregelen uit het nog op te stellen meerjaren-onderhoudsplan te dekken. Daarnaast is er extra geld beschikbaar voor het inplanten van openbaar groen en daar waar urgent maatregelen nodig zijn. Ook voor het onderhoud op de begraafplaatsen is extra budget beschikbaar.

Appingedam staat voor de opgave met minder middelen de maatschappelijke ondersteuning slimmer en beter te organiseren. De aandacht gaat met name uit naar preventie, zodat duurdere zorg later niet nodig blijkt en een goede samenwerking tussen de professionele en de vrijwillige zorg. Zorgen zijn er over de financiën van de jeugdzorg. Om de kosten van de jeugdzorg te kunnen betalen moet er naast het rijksbudget ook eigen middelen worden ingezet.

Appingedam gaat in 2021 op in de nieuw te vormen gemeente. In september 2018 is het Plan van Aanpak herindeling vastgesteld door de gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Op 28 november zullen de raden naar verwachting het formele herindelingsbesluit nemen.

De gemeenteraad van Appingedam behandelt de begroting in de vergadering van 8 november.