Helft gaslocaties stilgelegd, Tjuchem de volgende

De helft van de 22 gaslocaties in de provincie Groninge is inmiddels buiten gebruik gesteld.

In december 2019 was toenmalig minister Wiebes van EZK aanwezig bij de ontmanteling van de eerste NAM-locatie bij Ten Post. Na Ten Post zijn er in bijna twee jaar tijd tien andere locaties ingesloten en losgekoppeld van het gasproductiesysteem. Dit zijn de locaties Uiterburen, Siddeburen, Overschild, Noordbroek, Nieuw Scheemda, Midwolda, Leermens, Eemskanaal, De Paauwen en ‘t Zandt.

Het Groningen gasveld en de infrastructuur die is ingezet voor de productie van dit gasveld is enorm. Het gaat om 22 productielocaties, vele kilometers leidingwerk en kabels op de locaties, maar ook leidingen om de verbinding te maken tussen NAM-locaties of met de faciliteiten van derden zoals bijvoorbeeld de Gasunie.

Insluiten

Er zijn nu elf locaties waar gasproductie niet meer mogelijk is. Ook voor het komende jaar geeft de minister van EZK, in het ontwerp vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2021- 2022, een doorkijkje naar het verder insluiten van het Groningen gasveld. Centraal in deze afweging staat het balanceren tussen twee krachten. Dat gaat over het enerzijds tegemoetkomen aan de brede wens, waaronder die van de NAM, om het Groningen gasveld zo snel mogelijk volledig in te sluiten en anderzijds de gegarandeerde leveringszekerheid, zodat Nederland er onder alle omstandigheden warm bij kan zitten.

Tjuchem volgende

In het ontwerpbesluit gaat de minister akkoord met het voorstel van de NAM om de locatie Tjuchem te sluiten. Verder maakt de minister het insluiten van de locaties Kooipolder, Slochteren, Oudeweg, Amsweer en Schaapbulten afhankelijk van het in gebruik nemen van de stikstoffabriek in Zuidbroek. De NAM is van mening dat deze locaties hoe dan ook al op 1 april 2022 kunnen sluiten. Ook vindt er momenteel onderzoek plaats of de mogelijke conversie van de gasopslag in Grijpskerk, naar een opslag voor laagcalorisch gas, een rol kan vervullen in het eerder insluiten van Groningen.

Energietransitie

Naast deze strategische vraagstukken, denkt de NAM samen met gemeenten, Groninger Dorpen, Economic Board Groningen, bedrijven, energie coöperaties, en inwoners na over inzetten van de overtollige NAM-infrastructuur, zoals locaties, kabels en leidingen, voor lokale duurzame energie opwekking. Hiervoor zijn in de gemeente ’t Hogeland en Midden-Groningen bijvoorbeeld versnellingskamers (brainstormsessies) georganiseerd. Tijdens een recent bezoek van demissionair minister Blok van EZK aan een NAM locatie in Groningen is hier ook met lokale bestuurders aandacht aan geschonken

De uitkomst van deze brainstormsessies is een kaart die een overzicht geeft van alle initiatieven en mogelijkheden op het gebied van energietransitie in de regio. Het doel van deze kaart is het zichtbaar maken van mogelijke verbindingen tussen energiebehoefte, infrastructuur en initiatieven. Op basis hiervan start voor kansrijke initiatieven het vervolgtraject met direct betrokken partijen. „Een proces dat tijd vraagt en veel onzekerheden kent. Draagvlak creëren, pionieren, kennis op doen, twee stappen vooruit en één achteruit,” zegt Leonie Weerink, als business developer vanuit NAM betrokken in dit traject.

Opruimen

Een aantal locaties is inmiddels bijna compleet verdwenen. Zo zijn de putten op de locatie Uiterburen inmiddels verwijderd en komt de opruimtoren eind augustus of begin september naar Noordbroek. De voorbereidende werkzaamheden op deze locatie zijn in volle gang. Na het opruimen van de putten start een periode van monitoring. In deze periode houdt de NAM nauwlettend in de gaten of het afsluiten van de putten, dus de verbinding met het gasveld, succesvol is verlopen. Pas als dat honderd procent zeker is, wordt de locatie definitief opgeruimd. Daarna wordt e locatie en bijbehorende infrastructuur weer overgedragen aan de grondeigenaren of wordt de grond ingezet voor een nieuwe duurzame toekomst.