Midden-Groningen trekt buikriem nog strakker aan

Geen MKB-fonds voor ondernemers, het inlopen van achterstanden in het onderhoud van openbaar groen wordt langzamer uitgevoerd en vanaf 2021 gaat de opbrengst van de toeristenbelasting omhoog. De gemeente Midden-Groningen voert allerlei extra maatregelen in om verder te bezuinigen.

Met de extra maatregelen is een bedrag oplopend tot ongeveer 650.000 euro gemoeid.

Extra maatregelen zijn noodzakelijk

Het college van Burgemeester en Wethouders ziet zich genoodzaakt om het raadsvoorstel over de ombuigingen zoals die met de gemeenteraad in april is besproken verder aan te scherpen.

,,Om de doelstellingen van een sluitende meerjarenbegroting en een versterking van de Algemene Reserve te realiseren zijn aanvullende maatregelen helaas onvermijdelijk'', legt wethouder Erik Drenth (Financiën) uit.

,,Het zijn echt lastige keuzes om de financiële positie van Midden-Groningen gezond te houden. Dit raakt alle beleidsterreinen en de bedrijfsvoering van de gemeente.”

Optelsom

De oorzaak is de optelsom van de gevolgen van de mei-circulaire 2019, de Voorjaarsnota 2019 en de op- en aanmerkingen van de raad op het voorstel zelf.

Op 31 mei 2019 is de meicirculaire 2019 van het Rijk verschenen. Hoewel nog niet alle onderdelen zijn doorgerekend op effecten voor de gemeente Midden-Groningen, staat al wel vast dat de uitkomsten negatief zijn voor de meerjarenramingen. Voor 2019 houdt de Midden-Groningen rekening met een tekort van circa 0,8 miljoen. Dat loopt verder op naar circa 3 miljoen euro in 2023.