Zeekraal op pionierkwelder Delfzijl

DELFZIJL - Voor de kust van Delfzijl ligt een testlocatie voor kwelderontwikkeling. EcoShape onderzoekt hier in opdracht van de gemeente van de gemeente Delfzijl en provincie Groningen wat de beste manier is om kwelders te ontwikkelen.

Het onderzoek is bedoeld om manieren te vinden om de effecten van zeespiegelstijging te beperken

Maandag 27 mei zaaien onderzoekers zeekraal in op de nieuw aangelegde pionierkwelder. De pionierkwelder is ingedeeld in een aantal proefvakken die verschillen in de verhouding zand/slib, de natuurlijke aanvoer van zeekraalzaad en het wel of niet inzaaien van zeekraal.

Kwelders zijn waardevol natuurgebied en aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren. Ze beperken de effecten van bodemdaling en zeespiegelstijging. Kwelders verbeteren de waterkwaliteit, vergroten de kustveiligheid door hun golfremmende werking en verhogen de aantrekkelijkheid van de kust.

Op verschillende plekken in Nederland en daarbuiten zijn natuurlijke kwelders verdwenen door ingrepen van de mens. EcoShape ontwikkelt kennis om kwelderaangroei op een zo natuurlijk mogelijke manier te stimuleren. Het onderzoek is onderdeel van het project Marconi Buitendijks van de gemeente Delfzijl.

Op 27 mei zaaien de onderzoekers zeekraal in. De zaadjes zijn geprepareerd en vermengd met zaagsel om het zaaien makkelijker te maken. De hele dag zijn onderzoekers op de kwelder bezig om deze zaadjes in de kwelder te zaaien.