ESD vindt last onder dwangsom ongegrond en voorbarig

DELFZIJL - ESD-SIC vindt de recente beslissing van Gedeputeerde Staten om het bedrijf een zogenaamde last onder dwangsom op te leggen voorbarig en onvoldoende onderbouwd.

ESD stelt dat zij voldoen aan de vergunningsvoorwaarden en gebruik maakt van de Best Beschikbare Technieken zoals is vastgelegd in de hiervoor geldende Europese Richtlijn.

Daarnaast is volgens het bedrijf uit geen enkel onderzoek tot nu toe gebleken dat voor de - in het vrijgekomen stof - aangetroffen vezels wettelijke grenswaarden worden overschreden. Ook is voor het merendeel van de vezels niet vastgesteld dat deze kankerverwekkend zouden zijn. Slechts voor een beperkt deel van de vezels bestaat het vermoeden dat deze mogelijk kankerverwekkend zijn voor de mens. Het bedrijf zal deze uitspraak juridisch verder laten onderzoeken, mede in het belang van de continuïteit en daarmee de werkgelegenheid voor haar medewerkers en haar omgeving.

Richard Middel, directeur van ESD-SIC, betreurt de ontstane situatie. „Het spreekt voor zich dat wij voor onze medewerkers én onze omgeving, een gerespecteerd en betrouwbaar bedrijf willen zijn. Eventueel gevaar voor de volksgezondheid moet daarom worden voorkomen. Wij willen deze situatie daarom tot het uiterste laten onderzoeken.”

ESD laat al decennia lang gezondheidskundige onderzoeken uitvoeren op haar medewerkers, onder andere door jaarlijkse longfunctietesten. Tot op heden duiden deze longfunctietesten niet op een afwijkende longfunctie, waaruit zou blijken dat er sprake zou zijn geweest van langdurige beroepsmatige bloostelling aan schadelijke stoffen. Ook laat ESD met regelmaat werkplekmetingen uitvoeren en andere gezondheidskundige testen uitvoeren. Ook hieruit blijkt geen significante beroepsmatige blootstelling.

De ESD directie is niet blij met de onbedoelde en ongewenste stofemissies; de zogenaamde blazers. Ze zijn echter inherent aan het productieproces waar dan ook ter wereld en om die reden ook vergund. Het bedrijf doet al vele jaren onderzoek naar de oorzaak en mogelijkheden om blazers te voorkomen en ook in de afgelopen maanden heeft ESD-SIC intensief onderzoek verricht en met aantoonbaar resultaat maatregelen genomen om de frequentie en zwaarte van deze blazers te verminderen. ESD-SIC heeft hierover contact met vertegenwoordigers van de Provincie Groningen, Gemeente Delfzijl, RIVM, TNO, GGD en de omgeving.

SiCMa, een wereldwijde vereniging die is opgericht door meerdere siliciumcarbide producenten om zorg te dragen voor milieu- en gezondheidsonderwerpen, laat in een eerste reactie weten dat vermoedelijke kankerverwekkendheid van de vezels voor de mens onder andere afhankelijk is van vorm, lengte en diameter. SiCMa merkt op dat de beschrijving van de stof, zoals het RIVM doet, meer nuance en nader onderzoek vereist. In het product siliciumcarbide (SiC) dat ESD produceert kunnen sporen van SiC-vezels voorkomen. Zoals vermeld in het in het in 2017 verschenen IARC rapport (International Agency for Research on Cancer) over SiC vezels, zijn er drie soorten SiC-vezels die onder de WHO-definitie (Wereldgezondheidsorganisatie) van vezels vallen: zogenaamde snorharen (SiC whiskers), vezels en splitsingsfragmenten. Het is al langer bekend dat bij sommige blazers naast SiC-deeltjes ook verschillende vormen van SiC vezels vrij kunnen komen. Op basis van de onderzoeksresultaten is dit tot nu toe als verwaarloosbaar beoordeeld.

ESD produceert granulair siliciumcarbide (SiC), een onschadelijk én een maatschappelijk gewild product voor duurzame toepassingen zoals in dieselroetfilters en voor windmolens en zonnepanelen. De grondstoffen bestaan uit zuiver zand en petroleumcokes, zoals asfalt een restproduct uit de aardolieraffinage. Inherent aan het productieproces wereldwijd ontstaan in zeer beperkte mate langwerpige keramische SiC-vezels, een ongewenst maar onvermijdelijk neveneffect bij de productie van SiC.